Apie mus

                          AB „AMBER GRID“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA
 

I. BENDROJI DALIS

1.             Politikos tikslas – nustatyti pagrindinius AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

2.             Politika taikoma visiems AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių darbuotojams, įskaitant AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių priklausančių įmonių valdymo bei priežiūros organų narius, pagal civilines sutartis samdomus asmenis, pasitelktus konsultantus, tarpininkus ir kitus asmenis, veikiančius AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo.

3.             Šioje Politikoje naudojami apibrėžimai ir sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

3.1.       Atstovas – suprantamas kaip AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių darbuotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, konsultantas, tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo, turintis teisę veikti AB „Amber Grid“ ir jos dukterinių įmonių vardu.

3.2.       Bendrovė – AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867), kurios pagrindinis ilgalaikis (strateginis) tikslas yra skaidrus ir efektyvus gamtinių dujų perdavimo operatoriaus ir konkurencingos regioninės rinkos kūrimo funkcijų vykdymas. Politikoje nuoroda į Bendrovę kartu reiškia ir nuorodą į kiekvieną Bendrovės valdomą dukterinę įmonę.

3.3.       Dukterinė įmonė – įmonė, kurioje Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50% akcijų.

3.4.       Interesų konfliktas – tai tokia situacija, kai Atstovas turi rinktis tarp užimamų pareigų ir (ar) pavestų funkcijų vykdymo ir privataus savo ar trečiojo asmens intereso.

3.5.       Kyšis – finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas arba gavimas, siekiant paskatinti netinkamą pareigų ar funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi.

3.6.       Korupcija – bet kokia veikla piktnaudžiaujant Bendrovės patikėta galia, siekiant asmeninės ar trečiųjų asmenų naudos.

3.7.       Politika – ši Bendrovės Korupcijos prevencijos politika.

3.8.       Prekyba poveikiu – siūlymas, pažadėjimas, susitarimas duoti arba Kyšio davimas, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4.             Bendrovė netoleruoja Korupcijos jokiomis jos formomis ir įsipareigoja imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią Korupcijos apraiškoms Bendrovėje bei kovoti su ja:

4.1.  Teisės aktų nuostatų bei elgesio normų laikymasis

Vykdydama veiklą Bendrovė laikosi visų įstatymų ir kitų Bendrovei taikomų teisės aktų, įskaitant Korupcijos prevencijos, reikalavimų.

Situacijose, kai ši Politika, įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato atitinkamų elgesio normų, Bendrovė elgiasi taip, kad Bendrovės elgesys atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus.

4.2.  Informacijos atskleidimas, skaidri apskaita

Bendrovė užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai Bendrovės dokumentai būtų viešai prieinami, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą ir visų suinteresuotų grupių interesų apsaugą.

Nepaisant aukščiau nurodyto skaidrumo įsipareigojimo, Bendrovė saugo komercines (gamybines) paslaptis bei konfidencialią informaciją, kurios neatskleidžia jos neturintiems teisės gauti asmenims.

Bendrovės buhalterinė apskaita turi būti tiksli, teisingai atspindėti visas ūkines operacijas ir įvykius, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų ir verslo apskaitos standartų.

4.3.  Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas

Bendrovė draudžia bet kokias Prekybos poveikiu formas, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo, neduoda ir neleidžia duoti Kyšių, taip pat jų neprašo ir nepriima.

Nustačius Prekybos poveikiu požymius Bendrovėje ar gavus prašymą duoti arba pasiūlymą priimti kyšį, Bendrovė visada informuoja atitinkamas teisėsaugos institucijas.

4.4.  Interesų konfliktas

Bendrovė verslo sprendimai ir veiksmai yra grindžiami didžiausios naudos Bendrovei ir akcininkams principu. Bendrovės Atstovai vengia bet kokio Interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam jų pareigų ar funkcijų vykdymui

Bendrovės darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ištekliai, vidinė ir konfidenciali informacija naudojama tik tiesioginėms Atstovų pareigoms atlikti, išskyrus atvejus, kai kitoks naudojimas yra aiškiai raštiškai reglamentuotas.

4.5.  Nepotizmas ir kronizmas

Bendrovė neproteguoja šeimos narių, giminaičių bei kitų susijusių asmenų (nepotizmas) tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiuose.

Bendrovė neproteguoja Atstovų draugų (kronizmas) tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiuose. Atstovai yra atrenkami sąžiningai, remiantis jų kompetencijomis ir poreikiu.

4.6.  Dovanos ir svetingumas

Bendrovė priima ir teikia tik tokias verslo dovanas ir svetingumą, kurie neperžengia įprasto verslo santykių ir skaidrumo standartų. Bendrovės netoleruoja jokių dovanų, mokėjimų ar svetingumo, kuriais skatinama arba atlyginama už sprendimą ar tokiu būdu yra siekiama įgyti palankumo ar išskirtinio vertinimo bet kokiose su Bendrove susijusiose veiklose. Siekiant įvertinti, ar dovanos ir svetingumas yra priimtini, Atstovas privalo kiekvieną pasiūlymą įvertinti pagal Politikos priede nurodytus kriterijus.

Kvietimus į nemokamus renginius, maitinimą ir pramogas Bendrovė priima tik jei tam yra svarbių verslo priežasčių. Kelionės, apgyvendinimas ir kitos išlaidos, susijusios su tokių nemokamų paslaugų teikimu, visada yra apmokamos Bendrovės.

Bendrovėje gali būti nustatomos dovanų priėmimo taisyklės.

4.7.  Paramos teikimas

Bendrovė netoleruoja paramos teikimo, kuris gali būti suprastas kaip kyšininkavimas.

Bendrovė neremia jokių politinių partijų, politinių organizacijų ar politikų ir siekia užtikrinti, kad suteikta parama nebūtų naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

4.8.  Pirkimai

Bendrovė užtikrina, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant prekes, paslaugas ar darbus įsigyjančios Bendrovės lėšas.

Tiekėjai atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu.

Bendrovėje turi būti vidinės kontrolės mechanizmai, užtikrinantys aukščiau nurodytų principų įgyvendinimą Bendrovei įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus.

Bendrovė privalo imtis neatidėliotinų veiksmų, jei vidinės kontrolės mechanizmų ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų šalių, tiekiančių Bendrovei prekes, paslaugas ar darbus, atstovų elgesys pažeidžia Politikos nuostatas.

III. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

5.             Bendrovės valdymo organų nariai ir Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja Politikoje numatytą elgesio standartą, užtikrina kad jų atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma užtikrinant tinkamą šios Politikos nuostatų įgyvendinimą. Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi, kad su Politika ir ją įgyvendinančiais vidiniais Bendrovės dokumentais būtų tinkamai supažindinti pavaldūs darbuotojai ar kiti atskaitingi asmenys, aiškiai ir suprantamai būtų atskleistas šių dokumentų turinys (pavyzdžiui, organizuojami periodiniai mokymai, mokymai naujiems darbuotojams ir kt.).

Kiekvieno vadovo pareiga – kasdieninis Politikos įtvirtinimas, komunikacija darbuotojams, ir tinkamo elgesio formavimas.

6.             Bendrovėje gali būti sudaryta speciali ad hoc ar nuolat veikianti darbo grupė, ar paskirtas atsakingas asmuo Korupcijos prevencijos klausimų priežiūrai bei kontrolei Bendrovės mastu.

7.             Informacija apie vykdomą Politikos įgyvendinimą yra pateikiama Bendrovės metiniuose pranešimuose bei jų veiklos ataskaitose.

8.             Bendrovė siekia, kad šių Politikos reikalavimų laikytųsi visi jos teikėjai, rangovai, subrangovai, elektros energijos gamintojai, vartotojai, konsultantai, tarpininkai, paramos gavėjai, Bendrovės vardu veikiantys asmenys ir kiti verslo partneriai.

9.             Siekdama užtikrinti Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovė sudaro prieinamas sąlygas (pavyzdžiui, pasitikėjimo linija) informuoti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją. Bendrovė imasi visų priemonių, kad apie Politikos pažeidimus pranešančius asmenis apsaugotų nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių.

10.         Bendrovė užtikrina, kad visi galimi Politikos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti, o juos nagrinėtų įgalioti ir kompetentingi asmenys. Tyrimo rezultatai, išvados bei pasiūlymai pateikiami Bendrovės valdymo organų nariams.

11.         Nustačius Politikos nuostatų neatitinkančius ar Korupcijos požymių turinčius veiksmus, nedelsiant imamasi drausminamųjų priemonių, įskaitant nušalinimą nuo einamų pareigų ar funkcijų vykdymo, atšaukimą iš pareigų, atleidimą iš darbo arba sutarties nutraukimą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.         AB „Amber Grid“ ši Politika taikoma tiesiogiai, Dukterinėms įmonėms Politika taikoma, kai ją patvirtina atitinkama Dukterinė įmonė. Atsižvelgiant į AB „Amber Grid“ poreikį ir į kiekvienos Dukterinės įmonės veiklos specifiką, esant pagrįstoms priežastims, AB „Amber Grid“ ir Dukterinės įmonės gali patvirtinti ir papildomus ar kitokius Korupcijos prevencijos įsipareigojimus, jų laikymosi, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei procedūras.

13.         Bendrovės darbuotojai privalo būti supažindinti su Korupcijos prevencijos politika ir įsipareigoti laikytis Politikos nuostatų.

                                                                                                                                                                                              


AB „Amber Grid“ korupcijos prevencijos politikos priedas

Klausimynas priimant dovanas arba kvietimus

Prieš priimdamas bet kokią dovaną ar kvietimą į nemokamus renginius, kiekvienas Bendrovės Atstovas turi atsakyti į žemiau nurodytus klausimus:

1.        Kodėl dovana/kvietimas yra siūlomas? Ar už jo priėmimą tikimasi ko nors mainais?

2.        Kaip dovana/kvietimas susijęs su Bendrovės vykdoma veikla ir ar aš esu tinkamas Bendrovės atstovas priimti pasiūlymą?

3.        Ar su dovaną/kvietimą siūlančiu asmeniu šiuo metu Bendrovė veda derybas? Ar jis dalyvauja pirkimo/pardavimo procedūrose? Ar dalyvauja Bendrovės organizuojamuose konkursuose?

4.        Ar priėmęs dovaną/kvietimą, savo sprendimą galėčiau pagrįsti viešai?

5.        Ar dovaną/kvietimą siūlantis asmuo dažnai teikia tokius pasiūlymus?

6.        Jei dovana/kvietimas siūlomas tik man, kodėl jis siūlomas būtent man?

7.        Ar priėmus dovaną nejaučiama bet kokių galimų įsipareigojimų dovanotojui?

8.        Ar su dovanotoju nesielgiama dviprasmiškai, savo elgesiu leidžiant jam susidaryti klaidingą nuomonę, jog dovanos (atsidėkojimo) iš jo laukiama ir tikimasi?

9.        Ar nemokamame renginyje dalyvaus kitų įmonių atstovai?

10.    Ar atitinkamo kvietimo priėmimas yra suderintas su mano vadovu (į pareigas paskyrusiu asmeniu)?

 

Į viršų