Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“, vykdydama strategijoje numatytą plėtrą ir valstybei ekonomiškai svarbius projektus, gali daryti poveikį bendruomenių gyvenimo kokybei ar jų aplinkai. Todėl Bendrovė, turi teisę iš savo pelno skirti paramą vietos regionų ir (ar) bendruomenių, kuriose vykdomi šie projektai, poreikiams.

Tokia parama gali būti skiriama švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ar kitoms bendruomenės gerovės sritims.

„Amber Grid“ taip pat gali skirti paramą studijuojantiems programas, susijusias su tiesiogine Bendrovės veikla.

Bendrovė skatina darbuotojų savanorišką neatlygintiną įsitraukimą į visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo veiklą ir atsižvelgdama į tai gali skirti paramą.


Bendrovė, teikdama paramą, vadovaujasi šiais principais:

Atitikties veiklos tikslams – vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad paramą gautų tie, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka Bendrovės veiklos tikslus ir paramos skyrimo kriterijus.

Skaidrumo ir nešališkumo – visas paramos paraiškų vertinimo ir sprendimų skirti paramą procesas turi būti atliekamas laikantis aukščiausių skaidrumo ir nešališkumo standartų. Tais atvejais, kai paramos paraiškos vertinimas kelia arba gali sukelti interesų konfliktą, paramos paraiškos vertinimo procese dalyvaujantis asmuo (paramos paraiškos vertinimui paskirtas atsakingas Bendrovės darbuotojas ir (ar) Bendrovės kolegialaus organo narys, dalyvaujantis priimant sprendimą skirti paramą, toliau − Darbuotojas) privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo. Sprendimai nusišalinti pažymimi svarstymą fiksuojančiuose dokumentuose.

Lygiateisiškumo – vertinant visas pateiktas paramos paraiškas privalo būti taikomi vienodi, aiškūs, suprantami vertinimo kriterijai, negalima jokia diskriminacija vertinant paraiškas. Sprendimai skirti paramą konkretiems projektams turi būti motyvuoti.

Konfidencialumo ir viešumo derinimo – iki paraiškos vertinimo ir vertinimo metu turi būti užtikrinamas dėl paramos gavimo besikreipiančio asmens (pareiškėjo) ir jo paraiškoje esančių duomenų, būtinų objektyviam vertinimui, neatskleidimas, o tokių duomenų naudojimas galimas tik vertinimo tikslais. Priėmus sprendimą skirti paramą informacija apie paramos skyrimą turi būti visapusiškai atskleista ir viešinama Bendrovės interneto tinklapyje, o pagal poreikį – ir kitais būdais. Draudžiami bet kokie konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos pateikimą visuomenei apie Bendrovės suteiktą paramą.

Bendrovės paramai skiriama pelno dalis nustatoma kasmet eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, šiai sumai sudarant rezervą, atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną ir įgyvendinamus projektus. Paramai skiriama pelno dalis negali sudaryti daugiau kaip 1 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, bet kuriuo atveju neviršijant 50 tūkst. Eurų, iš kurių ne daugiau nei 10 procentų gali būti skiriama žemiau nurodytoms kryptims.

Parama skiriama visuomenei naudingais tikslais šioms kryptims:

  • Plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių artimoje aplinkoje, Bendrovė vykdo savo veiklą ir (arba) įgyvendina Projektus;
  • Švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su Bendrovės veikla;
  • Siekiant įgyvendinti Bendrovės projektus;
  • Paremiant ir prisijungiant prie veiklų, į kurias darbuotojai savanoriškai neatlygintinai įsitraukia, siekdami visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo.

Parama neskiriama, o paskirta parama negali būti naudojama:

  • Politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai – per kitus juridinius ar fizinius asmenis);
  • Politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;
  • Politikų ar politikų artimų asmenų  įsteigtiems labdaros ir paramos fondams;
  • Juridiniams asmenims, kurie netinkamai įgyvendino ar yra pažeidę anksčiau su bet kuria UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrove sudarytą sutartį dėl paramos (ar su kitu paramos teikėju ir apie tai yra žinoma). Bendrovė prieš skirdama paramą, patikrina, ar paramos gavėjas nėra pažeidęs paramos sutarčių su Grupės bendrovėmis pagal viešai pastarųjų skelbiamą informaciją;
  • Veikloms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir kitoms veikloms, kurios visuomenei turi arba gali turėti neigiamą įtaką.


Paramos teikimo tvarka skelbiama čia.

Užpildytą paraiškos formą paramai gauti (rekomendacinę formą rasite čia) siųskite el. paštu: r.kazlauskiene@ambergrid.lt.

Informacija apie 2016 m. „Amber Grid" suteiktą paramą galima rasti čia.

2017 - 2019 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.

2020 m. parama buvo suteikta pagal šią sutartį.

2021 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.

 

Investuodama į paklausiausias ateities specialybes, „Amber Grid“ 2022 metais pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Vilniaus Gedimino technikos universitetu" bei „Panevėžio kolegija“ ir skyrė piniginę paramą inžinerinės pakraipos studentų stipendijoms. Šiuo žingsniu siekiama spręsti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijai reikalingų specialistų pritraukimo klausimą ir ieškoti sinergijos tarp mokslo ir verslo.

 

Rusijai tikslingai naikinant Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kolegoms iš Ukrainos dujotiekių remontui 2022 metai skyrė parama įranga už 18 000 eurų. Įranga Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatoriui padės atstatyti pažeistus dujotiekius. Pagalba Ukrainos dujų operatoriui buvo perduota per nevyriausybinę organizaciją „Blue/Yellow“. Su paramos sutartimi galima susipažinti čia.

Į viršų