Apie mus

ETIŠKOS DARBDAVYSTĖS IR DARBO SĄLYGŲ POLITIKA

BENDROJI DALIS 

AB „Amber Grid“ (toliau − Bendrovė) kaip Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už saugų ir patikimą gamtinių dujų perdavimą sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą, įgyvendindama strateginius tikslus, nuosekliai laikosi tarptautinio Socialinės atsakomybės rekomendacijų standarto ISO 26000 bei Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto BS OHSAS 18001:2007, Tarptautinės darbo organizacijos (toliau − TDO) konvencijų ir taikomų nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų. Bendrovė siekia būti lygias galimybes skatinančiu darbdaviu, užtikrinančiu saugią, sveiką, profesionalią ir veiksmingą darbo aplinką visiems savo darbuotojams.

Politikos tikslas − nustatyti pagrindinius Bendrovė etiško elgesio su darbuotojais principus ir reikalavimus bei užtikrinti jų laikymąsi.

VAIKŲ DARBAS

Vaikų įdarbinimas griežtai draudžiamas (TDO konvencijos Nr. 79; 138; 182).

PRIVERSTINIS IR PRIVALOMASIS DARBAS

Priverstinis įdarbinimas griežtai draudžiamas (TDO konvencijos Nr.  29; 105).
Bendrovė netaiko jokių priverstinio ar privalomojo darbo formų, įskaitant nesavanoriškus darbo santykius ar tam tikras sąlygas, užstato ar asmens dokumentų paėmimo, suvaržymo laisvai judėti.

SVEIKATA IR SAUGA

Bendrovė užtikrina saugią ir sveikatai nekenksmingą darbo aplinką, sistemingai įvertindama galimus pavojus ir imdamasi nuolatinių priemonių šalinti tuos pavojus sukeliančias priežastis (TDO konvencijos Nr. 155, 164 bei TDO Darbo saugos ir sveikatos gairės TDO – DSS-2001). Bendrovė siekdama stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą įdiegė Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, į šią veiklą įtraukdama visus darbuotojus.

ASOCIACIJŲ LAISVĖ IR TEISĖ Į KOLEKTYVINES DERYBAS

Bendrovė laikosi Jungtinių Tautų apibrėžtų žmogaus teisių bei darbuotojų teisės laisvai burtis į asociacijas ir vesti kolektyvines derybas. Bendrovė įsipareigoja netaikyti jokių priemonių, varžančių minėtą darbuotojų teisę (TDO konvencijos Nr. 87; 98).

DISKRIMINACIJA

Visos diskriminacijos formos griežtai draudžiamos (TDO konvencijos Nr. 100; 111).
Bendrovė visiems darbuotojams užtikrina lygias teises ir netoleruoja diskriminacijos įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją bei kitose srityse dėl darbuotojų rasės, tautybės, lyties, lytinės orientacijos, amžiaus, politinių pažiūrų, o taip pat dėl kitų aspektų, dėl kurių galėtų atsirasti diskriminacija, netoleruoja jokio grasinančio, priekabiaujančio ar išnaudojančio elgesio tarp darbuotojų.

DRAUSMINĖ PRAKTIKA

Bendrovė su visais darbuotojais elgiasi pagarbiai, saugo darbuotojų orumą. Bendrovė netoleruoja jokios fizinės ir psichologinės prievartos, šiurkštumo ir įžeidinėjimo. Taikoma drausminė atsakomybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

DARBO LAIKAS

Bendrovėje užtikrinama, kad darbo laikas atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Darbuotojui pageidaujant gali būti koreguojama darbo laiko pradžia ir atitinkamai pabaiga, atsižvelgiant į nustatytus darbo ir poilsio režimo reikalavimus ir suderinus su tiesioginiu vadovu. Viršvalandžiai dirbami teisės aktų nustatytais atvejais, už viršvalandžius apmokant teisės aktų nustatyta tvarka.

DARBO UŽMOKESTIS

Visiems darbuotojams nustatytu periodiškumu mokamas sutartas darbo užmokestis. Mokamas ne mažesnis nei nustatytas teisės aktuose minimalus darbo užmokestis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė įsipareigoja nuolatos prižiūrėti, kad ši politika būtų įgyvendinama kasdieninėje Bendrovės veikloje, periodiškai peržiūrėti politikos aktualumą ir adekvatumą siekiant ją tobulinti pagal besikeičiančius teisės aktų reikalavimus.

Pastebėjus šių nuostatų nesilaikymo atvejus, prašome informuoti Bendrovės Pasitikėjimo linija
tel. Nr.: +370 666 06 084; +370 5 2327787, el. paštu sauga@ambergrid.lt  arba informuoti Bendrovės Darbo tarybą.

Bendrovė siekia, kad visi esami ir nauji Bendrovės veikloje dalyvaujantys asmenys taip pat laikytųsi nustatytų principų.

Į viršų