Sprendimas dėl dividendų

AB „Amber Grid“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 25 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 20 928 070 EUR arba 0,11732131 EUR vienai akcijai. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2017 m. gegužės 10 d., pabaigoje buvo bendrovės akcininkai.

Vertybinių popierių apskaita ir dividendų mokėjimo tvarka

AB „Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcininkams mokėjimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo.

AB „Amber Grid“ akcininkai, turintys teisę gauti patvirtintus dividendus, turėtų kreiptis į AB SEB bankas ir, kartu su asmens tapatybės dokumentu, pateikti banko sąskaitos, į kurią jie turėtų būti pervesti, duomenis. AB SEB bankas skyrių sąrašą galima rasti čia.
 
Daugiau informacijos teikiama paskambinus AB SEB bankas trumpuoju telefono numeriu 1528.

Dividendų politika

LR Vyriausybė, kuri netiesiogiai per UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 % Bendrovės akcijų, 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 786 redakcija) yra nustačiusi dividendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principus. Dividendai buvo mokami už kiekvienus pilnus veiklos finansinius metus.

  2016 m. 2015 m. 2014 m.

Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR

0,1173 0,0717 0,3251

Išmokėtų dividendų suma, tūkst. EUR

20.928 12.782 57.997

 

 

Į viršų