Apie mus

18 2018.05
Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo

2018 m. gegužės 18 d. AB „Amber Grid“ ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas sudarė 5 metų trukmės 30 mln. eurų paskolos sutartį.

16 2018.05
AB „Amber Grid“ 2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2018 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

24 2018.04
AB „Amber Grid“ 2017 m. metinė informacija

Pateikiame AB „Amber Grid“ 2017 m. metinę informaciją (žr. priedus).

24 2018.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 24 d., priimti šie sprendimai:

10 2018.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2018 m. balandžio 9 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba  n u s p r e n d ė  papildyti 2018 m. balandžio 24 d. AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir patvirtinti siūlomo sprendimo projektą:

Į viršų