Apie mus

Finansinis rodiklis 2020 m. 1-3 mėn.      2019 m. 1-3 mėn.     2018 m.     1-3 mėn.

2020 m. vs 2019 m.      

Pajamos (tūkst. Eur) 13.592 15.036 15.600 -9,6%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 10.450 9.216 9.444 13,4%
EBITDA (tūkst. Eur) 5.958 8.280 9.276 -28,0%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 3.062 5.713 6.081 -46,4%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 3.543 4.707 5.235 -24,7%
Visas turtas (tūkst. Eur) 232.574 208.816 229.986 11,4%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 141.397 135.954 141.432 4,0%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 3.232 4.569 3.461 -29,3%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 6.820 8.428 11.258 -19,1%
Investicijos (tūkst. Eur) 14.364 1.870 2.173 668,1%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 79.575 73.980 79.395 7,6%
EBITDA marža  43,8% 55,1% 59,5% -11,3 p.p.
Pelno prieš apmokestinimą marža  22,5% 38,0% 39,0% -15,5 p.p.
Grynojo pelno marža  26,1% 31,3% 33,6% -5,2 p.p.
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 0,41 0,41 0,39 1,1%
Nuosavo kapitalo lygis 59% 63% 60% -4 p.p.
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,02 0,03 0,03 -24,7%
 
 
Už 2019 – 2020 m. pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus. 2018 m. AB ,,Amber Grid" duomenys.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų