Apie mus

Finansinis rodiklis

2020 m.

1-9 mėn.      

2019 m.

1-9 mėn.    

2018 m.

1-9 mėn.    

2020 vs 2019 

Pajamos (tūkst. Eur) 38.167 38.650 38.877 -1,2%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 27.009 29.055 30.126 -7,0%
EBITDA (tūkst. Eur) 19.431 17.223 18.195 12,8%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 10.849 9.318 8.515 16,4%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 13.460 7.759 7.666 73,5%
Visas turtas (tūkst. Eur) 261.737 219.739 250.400 19,1%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 151.314 133.781 159.387 13,1%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 11.845 7.142 2.982 65,8%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 18.761 20.698 19.497 -9,4%
Investicijos (tūkst. Eur) 70.129 14.067 11.249 398,5%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 101.732 77.963 81.435 30,5%
EBITDA marža  50,9% 44,6% 46,8% 6,3 p.p.
Pelno prieš apmokestinimą marža  28,4% 24,1% 21,9% 4,3 p.p.
Grynojo pelno marža  35,3% 20,1% 19,7% 15,2 p.p.
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,02 0,45 0,27 128,2%
Nuosavo kapitalo lygis 56,0% 60,1% 63,2% -4,1 p.p.
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,08 0,04 0,04 73,5%
 
 
Už 2019 – 2020 m. pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus. 2018 m. AB ,,Amber Grid" duomenys.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų