Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Finansinis rodiklis

2021

I ketv.

     

2020

I ketv. 

    

2019

I ketv. 

    

2021 vs 2020 

 

Pajamos (tūkst. Eur) 19.190 13.600 15.036 41,1%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 9.786 10.450 9.216 -6,4%
EBITDA (tūkst. Eur) 12.350 5.966 8.280 107,0%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 9.345 3.070 5.713 204,4%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 9.054 3.550 4.707 155,0%
Visas turtas (tūkst. Eur) 293.220 232.574 212.670 26,1%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 163.884 141.397 135.954 15,9%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 31.269 3.232 -2.038 867,4%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 10.908 6.820 8.428 59,9%
Investicijos (tūkst. Eur) 12.487 22.992 1.871 -45,7%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 121.838 79.575 73.980 53,1%
EBITDA marža  64,4% 43,9% 55,1% 20,5 p. p.
Pelno prieš apmokestinimą marža  48,7% 22,6% 38,0% 26,1 p. p.
Grynojo pelno marža  47,2% 26,1% 31,3% 21,1 p. p.
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,33 0,41 0,41 221,1%
Nuosavo kapitalo lygis 54,2% 59,1% 62,7% -4,9 p. p.
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,05 0,02 0,03 155,0%
 
Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų