Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Finansinis rodiklis

2021

I pusm.

     

2020

I pusm. 

    

2019

I pusm. 

    

2021 vs 2020 

 

Pajamos (tūkst. Eur) 31.625 24.876 25.965 27,1%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 19.830 19.087 19.655 3,9%
EBITDA (tūkst. Eur) 17.755 11.408 11.358 55,6%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 11.647 5.638 6.118 106,6%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 12.482 7.404 5.043 68,6%
Visas turtas (tūkst. Eur) 295.061 244.720 295.061 20,6%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 167.311 145.244 167.311 15,2%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 29.698 1.507 5.884 1871,1%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 18.036 11.046 14.052 63,3%
Investicijos (tūkst. Eur) 26.164 48.989 8.815 -46,6%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 120.489 87.007 80.329 38,5%
EBITDA marža  56,1% 45,9% 43,7% 10,3
Pelno prieš apmokestinimą marža  36,8% 22,7% 23,6% 14,2
Grynojo pelno marža  39,5% 29,8% 19,4% 9,7
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,18 0,32 0,42 264,6%
Nuosavo kapitalo lygis 54,8% 57,5% 59,3% -2,7
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,07 0,04 0,03 68,6%
 
 
Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų