Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Paskelbta 2021-12-02

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Informuojame, kad nuo 2021-12-03 7.30 val. iki 2021-12-07 16.30 val. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) el. paštu vykdys baldų pardavimą konkurso būdu už nustatytą rinkos pardavimo kainą. Pardavimo kainos nurodytos nenaudojamo turto sąraše (Priedas Nr. 2). El. laiškai su užsakymais (Priedas Nr. 1) baldų pirkimui bus priimami tik nurodytu laiku. Pateiktas užsakymas bus atmetamas, jeigu jis bus gautas anksčiau arba vėliau nurodyto laiko. Baldų užsakymai pateikiami el. paštu - tvs@ambergrid.lt.   

 

Užsakovų eilės sudarymas  

Pirmas pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja pirmumo teisę įsigyti baldus (jų kiekį), t. y. pirmas bus kviečiamas išsirinkti užsakyme atsiųstus baldus. Antras pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja teisę įsigyti antras ir t.t., kol visas turimas baldų kiekis bus išparduotas. 
 
Atsiuntus baldų užsakymą konkretūs baldai nėra rezervuojami. 
 
 

Užsakytų baldų išsirinkimas (po užsakymo pateikimo), atsiskaitymas ir pardavimas 

Po įvykusio konkurso (gautų visų užsakymų el. paštu) sudaroma Pirkėjų eilė, pagal į Pardavėjo el. paštą tvs@ambergrid.lt   gauto užsakymo laiko žymą, t. y. pirmas į šią eilę įrašomas Pirkėjas, kurio užsakymas gautas anksčiausiai ir t.t. 
 
Susitikimas su Pirkėjais pagal sudarytą eilę dėl konkrečių baldų išsirinkimo planuojamas 2021 m. gruodžio 8 - 9 dienomis. Konkretus susitikimo laikas bus suderintas su kiekvienu Pirkėju atskirai. Susitikimo metu bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 2 kalendorinės dienos. Jeigu Pirkėjas atsisako ar negali atvykti išsirinkti baldų siūlomu laiku, Pardavėjas gali rezervuoti jam užsakyme nurodytus baldus savo nuožiūra (jei taip sutaria telefonu), arba pirmenybė rinktis perleidžiama kitam Pirkėjui, kurio užsakymas sudarytoje eilėje yra pirmas po Pirkėjo, atsisakiusio ar negalinčio atvykti. 
 
Baldai bus perduodami tik apmokėjus išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kad išvengti nesusipratimų dėl pavedimų tarp skirtingų bankų, rekomenduojame išankstinės sąskaitos apmokėjimo patvirtinimą persiųsti Pardavėjui el. paštu - tvs@ambergrid.lt
 
Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Pirkėjas pašalinamas iš sudarytos eilės ir kviečiamas sekantis Pirkėjas eilėje įsigyti baldus.  
 
Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjai kviečiami atsiimti baldų.  
 
Pirkėjas privalo susiderinus laiką atsiimti baldus per 3 darbo dienas nuo paskelbtos baldų atsiėmimo datos. Baldų atsiėmimo metu bus pateikti apskaitos dokumentai pasirašymui. 
 
Baldai parduodami be jų išrinkimo, pakrovimo, pernešimo ir transportavimo paslaugų. 
 
Pardavėjas, bet kokiu metu iki išankstinės sąskaitos pateikimo momento gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus užsakymus.  

 

 

 

Paskelbta 2021-11-30

43 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMPLEKTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ konkurso būdu parduoda 43 transporto priemonių komplektą.

Konkursui reikalingi dokumentai:

 

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 2021 m. gruodžio 7 d., 10:00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2021 m. gruodžio 7 d. nuo 10:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėją bendruoju el. paštu – info@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.

Transporto priemonių būklę (techninį stovį) dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.

Parduodamas transporto priemones apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima adresais: 

 

Gudelių g. 49, Vilnius: 

• 2021-12-01 nuo 9.30 iki 16.30 val.  

Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.:

• 2021-12-02 nuo 9.30 iki 11.30 val. 

Atvykus kreiptis į apsaugos postą.


 

Paskelbta 2021-11-25

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS YRA NEŽINOMAS

Paskelbta 2021-11-22

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS, TERITORIJOJE PRIE TAIKOS G. PAJIEŠMENIŲ K., PASVALIO R. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie parengtą Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros, teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą (toliau – Specialusis planas).
 
Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-67-20-648.
 
Specialiojo plano rengimo pagrindas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020-08-26 sprendimu Nr. T1-159 ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimo“.
 
Planavimo organizatorius – Pasvalio savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, el. p. rastine@pasvalys.lt, tel. 8 451 54 101.
 
Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob. tel. +370 667 59417, el. p. V.Ladygiene@ambergrid.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, el. p. info@geometra.lt, tel. +370 628 01048. Teritorijų planavimo vadovas Artūras Nosenko. Informaciją apie projektą teikia Erika Knyzelienė, tel. +370 657 71999.
 
Specialiojo planavimo tikslai:
 1. Parengti Specialiojo plano sprendinius magistralinio dujotiekio (toliau – MD) uždarymo įtaiso pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo SCADA projekto įgyvendinimui (uždarymo įtaisą iškeliant į naują vietą);
 2. Nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingus esamų MD rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso) atlikti, sąlygojant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ar eksploatacijos metu;
 3. Numatyti (pakeisti (naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiavimo keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
 
Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūrų tvarka. Specialiojo plano sprendiniai viešinami supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
 
Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021-11-29 iki 2021-12-10 (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) galima:
 
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių teikiami raštu Specialiojo plano rengėjui el. p. info@geometra.lt ir TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-67-20-648, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes (motyvus), kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
 
Atsakymų į teiktų pasiūlymų Specialiojo plano sprendiniams apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Paskelbta 2021-11-22

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame apie parengtą Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu (toliau – Specialusis planas).
 
Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38.
 
Planavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-20 sprendimas Nr. 1-732 ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“.
 
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
 
Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob. tel. +370 667 59417, el. p. V.Ladygiene@ambergrid.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 628 01048, el. p. info@geometra.lt. Teritorijų planavimo vadovas Artūras Nosenko. Informaciją apie projektą teikia Erika Knyzelienė, tel. +370 657 71999.
 
Specialiojo planavimo tikslai:
 1. parengti Specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);
 2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;
 3. nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;
 4. užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
 
Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūrų tvarka. Specialiojo plano sprendiniai viešinami supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
 
Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021-11-29 iki 2021-12-10 (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) galima:
 • TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38;
 • Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/;
 • Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai;
 • Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, LT-02232, Trakų Vokė, Vilnius. Ekstremalios situacijos (karantino) metu apribojus visuomenės patekimą į patalpas, susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais elektroninėje erdvėje, aukščiau nurodytais internetinių svetainių adresais.
Pasiūlymų teikimo tvarka.
Pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių teikiami raštu Specialiojo plano rengėjui el. p. info@geometra.lt ir TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes (motyvus), kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
 
Atsakymų į teiktų pasiūlymų Specialiojo plano sprendiniams apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
 

 

Paskelbta 2021-11-22

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Informuojame, kad nuo 2021-11-24 7.30 val. iki 2021-11-26 d. 15.00 val. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) el. paštu vykdys baldų pardavimą konkurso būdu už nustatytą rinkos pardavimo kainą. Pardavimo kainos nurodytos nenaudojamo turto sąraše (Priedas Nr. 2). El. laiškai su užsakymais (Priedas Nr. 1) baldų pirkimui bus priimami tik nurodytu laiku. Pateiktas užsakymas bus atmetamas, jeigu jis bus gautas anksčiau arba vėliau nurodyto laiko. Baldų užsakymai pateikiami el. paštu - tvs@ambergrid.lt.   

Turtą (baldus) galima apžiūrėti: 2021-11-22 nuo 13:00 val. iki 15:00 val. ir 2021-11-23 nuo 13:00 val. iki 15:00 val. Adresas: Savanorių pr. 28, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Gelena Ravdo, tel. pasiteiravimui +370 699 06879. 
 
Visų parduodamų baldų nuotraukas galite rasti ČIA.
 

Užsakovų eilės sudarymas  

Pirmas pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja pirmumo teisę įsigyti baldus (jų kiekį), t. y. pirmas bus kviečiamas išsirinkti užsakyme atsiųstus baldus. Antras pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja teisę įsigyti antras ir t.t., kol visas turimas baldų kiekis bus išparduotas. 
 
Atsiuntus baldų užsakymą konkretūs baldai nėra rezervuojami. 
 
 

Užsakytų baldų išsirinkimas (po užsakymo pateikimo), atsiskaitymas ir pardavimas 

Po įvykusio konkurso (gautų visų užsakymų el. paštu) sudaroma Pirkėjų eilė, pagal į Pardavėjo el. paštą tvs@ambergrid.lt   gauto užsakymo laiko žymą, t. y. pirmas į šią eilę įrašomas Pirkėjas, kurio užsakymas gautas anksčiausiai ir t.t. 
 
Susitikimas su Pirkėjais pagal sudarytą eilę dėl konkrečių baldų išsirinkimo planuojamas 2021 m. lapkričio 29 - 30 dienomis. Konkretus susitikimo laikas bus suderintas su kiekvienu Pirkėju atskirai. Susitikimo metu bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 2 kalendorinės dienos. Jeigu Pirkėjas atsisako ar negali atvykti išsirinkti baldų siūlomu laiku, Pardavėjas gali rezervuoti jam užsakyme nurodytus baldus savo nuožiūra (jei taip sutaria telefonu), arba pirmenybė rinktis perleidžiama kitam Pirkėjui, kurio užsakymas sudarytoje eilėje yra pirmas po Pirkėjo, atsisakiusio ar negalinčio atvykti. 
 
Baldai bus perduodami tik apmokėjus išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kad išvengti nesusipratimų dėl pavedimų tarp skirtingų bankų, rekomenduojame išankstinės sąskaitos apmokėjimo patvirtinimą persiųsti Pardavėjui el. paštu - tvs@ambergrid.lt
 
Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Pirkėjas pašalinamas iš sudarytos eilės ir kviečiamas sekantis Pirkėjas eilėje įsigyti baldus.  
 
Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjai kviečiami atsiimti baldų.  
 
Pirkėjas privalo susiderinus laiką atsiimti baldus per 3 darbo dienas nuo paskelbtos baldų atsiėmimo datos. Baldų atsiėmimo metu bus pateikti apskaitos dokumentai pasirašymui. 
 
Baldai parduodami be jų išrinkimo, pakrovimo, pernešimo ir transportavimo paslaugų. 
 
Pardavėjas, bet kokiu metu iki išankstinės sąskaitos pateikimo momento gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus užsakymus.  

 

 

Paskelbta 2021-11-16

43 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMPLEKTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ konkurso būdu parduoda 43 transporto priemonių komplektą.

Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 2021 m. lapkričio 26 d., 10:00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.
 
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2021 m. lapkričio 26 d. nuo 10:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.
 
Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėją bendruoju el. paštu – info@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.
 
Transporto priemonių būklę (techninį stovį) dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.
Parduodamas transporto priemones apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima adresais: 
 
Gudelių g. 49, Vilnius: 
2021-11-19 nuo 9.30 iki 11.30 val. 
2021-11-22 nuo 9.30 iki 11.30 val.
 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.:
2021-11-18 nuo 9.30 iki 11.30 val.
2021-11-24 nuo 9.30 iki 11.30 val.
 
Atvykus kreiptis į apsaugos postą.
 

 

 

Paskelbta 2021-10-26

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

 

 

Paskelbta 2021-09-09

PARENGTAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

 

PARENGTAS ŠVENČIONIŲ R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

 

PARENGTAS IGNALINOS R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

 

Paskelbta 2021-07-23

SKELBIAMA INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Daugiau informacijos apie specialųjį planą pateikta čia.

Rekonstruojamos magistralinio dujotiekio atkarpos schema

Planuojamų darbų programa.

Paskelbta 2021-07-19

AB „AMBER GRID“ SKELBIA INFORMACIJĄ APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Daugiau informacijos apie specialųjį planą pateikta čia.

Rekonstruojamų magistralinio dujotiekio atkarpų schema

Planuojamų darbų programa

 

Paskelbta 2020-11-25

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2021 SAUSIO 1 D. – 2022 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis prašome kreiptis į Julių Kirslį, tel. 8 685 07120.
Pasiūlymų galutinis pateikimo terminas – gruodžio 8 d., 14 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – J.Kirslys@ambergrid.lt;

 

Paskelbta 2020-10-13

AB „AMBER GRID“ SKELBIA NENAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO AUKCIONĄ

Bendrovė „Amber Grid“ internetiniame aukcione www.evgauto.lt parduoda nenaudojamas transporto priemones. Automobilius galima apžiūrėti darbo dienomis, iš anksto susiderinus su atsakingu asmeniu: l.luksys@ambergrid.lt tel. nr. 868548044. Dėl apžiūrų kreiptis nuo 2020.10.20. Aukcionas įvyks 2020.10.27.

Parduodamų transporto priemonių būklę aukciono dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.

Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi sudaryti su aukciono organizatoriumi Susitarimą dėl dalyvavimo internetiniame aukcione tvarkos pagal jo tipinę formą https://www.evgauto.lt/storage/evgauto-susitarimas-pdf.pdf

Aukciono sąlygos

Pradinės transporto priemonių pardavimo kainos nurodytos parduodamų transporto priemonių sąraše.

Transporto priemonių pirkimo pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma jam gavus aukciono organizatoriaus patvirtinimą apie pardavėjo teigiamą atsakymą dėl transporto priemonės pardavimo.

Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už aukciono dalyvių turėtas dalyvavimo aukcione išlaidas.

/uploads/documents/Parduodam%C5%B3%20auto%20s%C4%85ra%C5%A1as%2010.xlsx

 

Paskelbta 2020-09-17

Skelbiame nekilnojamųjų daiktų įsigijimo tvarkos aprašą

Nekilnojamųjų daiktų įsigijimo tvarkos aprašą rasite čia: Tvarkos aprašas
 

Paskelbta 2020-06-26

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2020 LIEPOS 1 D. – 2021 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis, galima kreiptis į kontaktinius asmenis – Julius Kirslys, tel. 8 685 07120, Vilija Vėželienė tel. 8 656 46775
Pasiūlymų galutinis pateikimo laikas – liepos 3 d., 14 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – J.Kirslys@ambergrid.lt; V.Vezeliene@ambergrid.lt;

Paskelbta 2020-06-23

AB „AMBER GRID“ birželio 10 d. skelbto GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMO 2020 LIEPOS 1 D. – 2021 SAUSIO 1 d. konkurso metu nebuvo nustatytas laimėtojas.

AB „AMBER GRID“ informuoja, kad artimiausiu metu bus skelbiamas naujas konkursas gamtinių dujų įsigijimui.

Paskelbta 2020-06-10

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2020 LIEPOS 1 D. – 2021 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis, galima kreiptis į kontaktinius asmenis – Julius Kirslys, tel. 8 685 07120, Justas Černiauskas, tel. 8 616 90403
Pasiūlymų galutinis pateikimo laikas – birželio 22 d., 15 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – J.Kirslys@ambergrid.lt; J.Cerniauskas@ambergrid.lt;

Paskelbta 2018-08-08

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta apie pratęstą Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų pirkimo paraiškų pateikimo terminą

Skelbimas apie pirkimą:
 
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
 
Prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: 


Paskelbta 2018-07-18

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje vamzdžių pirkimas


Paskelbta 2018-06-18

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje vamzdžių pirkimo techninių specifikacijų projektas

Paskelbta 2018-06-07

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą:
 
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
 
Prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: 

Paskelbta 2018-06-18

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje vamzdžių pirkimo techninių specifikacijų konkursas

Skelbimas apie pirkimą:
 
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
 
Prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: 

 

Atnaujinta 2018-04-24

AB „AMBER GRID“ KONKURSO BŪDU PARDUODA TRANSPORTO PRIEMONES IR STAKLES

Dalyvavimo konkurse sąlygos yra išdėstytos Transporto priemonių ir staklių pardavimo konkurso būdu sąlygose.

Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių ir staklių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėjo kontaktinį asmenį – Valdą Rodžianską, tel. +370 5 236 0329.

Pasiūlymai teikiami el. p.: auto@ambergrid.lt.

Transporto priemonių ir staklių pardavimo konkurso būdu sąlygos
Konkurso sąlygų 1 ir 2 priedai 

 

Atnaujinta 2018-05-03

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje rinkos konsultacijai paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų techninių specifikacijų projektas

Bendrovė skelbia informaciją, rodytą susitikimuose su potencialiais rangovais:

GIPL darbų pristatymas

GIPL kainos pateikimo lentelė

Atkreipiame dėmesį, kad tai yra pirkimų sąlygų projektas ir jos gali keistis.

Daugiau informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=372819

 

INFORMACIJA APIE DUJŲ APSKAITOS IR SLĖGIO RIBOJIMO STOTIES ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, 04224 Vilnius), tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855.
   
 2. PŪV pavadinimas – Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis.
   
 3. PŪV vieta – Marijampolės apsk., Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Išlandžių k.
   
 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-04-18 raštu Nr. (28.4)-A4-4019 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai - Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stočiai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
   
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT- 04224 Vilnius, tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855, nuo šios informacijos paskelbimo dienos per 20 darbo dienų, darbo valandomis.
   
 6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008.
   
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, LT - 68176, Marijampolė, tel. (8 343) 97802), AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT- 04224, Vilnius, tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855 ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT - 44242, Kaunas., tel.: (8 37) 323 209.
   

Paskelbta 2016-03-10

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO BAIGIAMŲJŲ SUSIRINKIMŲ - KONFERENCIJŲ PROTOKOLAI

        •  Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 7 d. Birštono savivaldybėje, protokolas Nr. 9

 Paskelbta 2016-03-09

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO BAIGIAMŲJŲ SUSIRINKIMŲ - KONFERENCIJŲ PROTOKOLAI

 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 4 d. Lazdijų rajono savivaldybėje, protokolas Nr. 7            
 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 4 d. Marijampolės savivaldybėje, protokolas Nr. 8             

 Paskelbta 2016-03-08

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO BAIGIAMŲJŲ SUSIRINKIMŲ - KONFERENCIJŲ PROTOKOLAI

 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 3 d. Prienų rajono savivaldybėje, protokolas Nr. 5
 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 3 d. Alytaus rajono savivaldybėje, protokolas Nr. 6

Paskelbta 2016-03-08

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai reikalingų plieninių vamzdžių techninių specifikacijų projektas

Daugiau informacijos: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=276615

Paskelbta 2016-03-08

  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų techninių specifikacijų projektas

Daugiau informacijos: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=276534

Paskelbta 2016-03-08

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO BAIGIAMŲJŲ SUSIRINKIMŲ - KONFERENCIJŲ PROTOKOLAI

 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 2 d. Elektrėnų savivaldybėje, protokolas Nr. 3
 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje, protokolas Nr. 4
   

 Paskelbta 2016-03-07

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO BAIGIAMŲJŲ SUSIRINKIMŲ - KONFERENCIJŲ PROTOKOLAI

 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 1 d. Širvintų rajono savivaldybėje, protokolas Nr. 1            
 • Baigiamojo susirinkimo, vykusio 2016 m. kovo 1 d. Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijoje, protokolas Nr. 2             

Paskelbta 2016-01-18

Dėl numatomų vykdyti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų bei plieninių vamzdžių pirkimų 

AB „Amber Grid“ kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendina Europos Sąjungos (ES) bendrojo intereso projektą „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL). Šiuo projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą.

2015 m. spalio 15 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. (GIPL projekto įgyvendintojas Lenkijos Respublikos teritorijoje) pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę GIPL projekto statybai finansuoti. Vadovaujantis sutartyje numatytais terminais, projekto įgyvendinimas turėtų būti užbaigtas iki 2019 m. pabaigos. Detalesnė informacija skelbiama Bendrovės tinklalapyje adresu: https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/perdavimo-sistemos-pletra/dujotiekiu-jungtis-tarp-lenkijos-ir-lietuvos.

Informuojame, kad AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirtį planuoja paskelbti atvirus konkursus dėl GIPL projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų bei statybai reikalingų plieninių vamzdžių (DN700 mm) pirkimo. Planuojama apimtis: apie 170 km. Skelbimai apie pirkimą bus publikuoti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje adresu: http://ted.europa.eu ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimo sąlygos bus publikuojamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt bei Bendrovės interneto puslapyje adresu: https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/viesieji-pirkimai/viesuju-pirkimu-skelbimai.

Paskelbta 2015-12-29

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (SP) pagrindiniai sprendiniai susipažinimui

Paskelbta 2015-12-15

INFORMACIJA apie magistralinio dujotiekio Šiauliai – Klaipėda DN 300 rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, 04224 Vilnius), tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855.
 2. PŪV pavadinimas - magistralinio dujotiekio (toliau - MD)  Šiauliai – Klaipėda DN 300 rekonstravimas.
 3. PŪV vieta – Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos apskritys, Šiaulių, Telšių, Plungės, Klaipėdos rajonų ir Rietavo savivaldybės.
 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-12-07 raštu Nr. (28.1)-A4-13548 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – MD Šiauliai – Klaipėda DN 300 rekonstravimas  - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas tel.: (8 37) 323 209, darbo valandomis.
 6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008.
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas., tel.: (8 37) 323 209.         

Paskelbta 2015-12-09

Parengtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas 

Informacinis skelbimas apie parengtą regiono lygmens dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano projektą

Paskelbta 2015-12-02

Informacija apie patvirtintą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano koncepciją ir atliktą strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)

Paskelbta 2015-09-10 (informacija atnaujinta 2015-09-25)

Pranešimas apie viešą supažindinimą su dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita 

Specialiojo plano koncepcija:

 • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Specialiojo plano organizatorius:

AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT- 03116 Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius).
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lta.nutautiene@ambergrid.lt

Specialiojo plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

Informuojame, kad rengiama Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija bei parengta SPAV ataskaita.

Susipažinti su koncepcijos rengimo stadijoje rengiamais Specialiojo plano sprendiniais bei SPAV ataskaita galima nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 25 d. iki 2015 m. spalio mėn. 8 d.:
Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab., darbo dienomis nuo 9,00-11,30 val. ir nuo 13,00 iki 16,00 val.) bei interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8,00 – 12,00 val. ir nuo 13,00 iki 17,00 val. bei interneto tinklalapyje www.ardynas.lt

Informacija, kur galima susipažinti su koncepcijos stadijoje rengiamais Specialiojo plano sprendiniais bei  SPAV ataskaita, paskelbta:

Pasiūlymus raštu dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos galima teikti Specialiojo plano organizatoriui ir Specialiojo plano rengėjui iki 2015 m. spalio 8 d. aukščiau nurodytais adresais.

Paskelbta 2015-08-26

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos galimybių poveikio aplinkai požiūriu

Informaciją galite rasti čia.

Paskelbta 2015-08-06

Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planasssPpppPaskelbta 2015-06-29PasPaskelbta 2015-06-29Paskelbta 2015-06-29Paskelbta 2015-06-29Paskelbta 2015-06-29

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS, PATEIKTOS ATSAKINGAI INSTITUCIJAI (APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS), DOKUMENTAIPappPlanuojama teritorija:

 • Širvintų rajono savivaldybės teritorija;
 • Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;
 • Elektrėnų savivaldybės teritorija;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;
 • Prienų rajono savivaldybės teritorija;
 • Birštono savivaldybės teritorija;
 • Alytaus rajono savivaldybės teritorija;
 • Marijampolės savivaldybės teritorija;
 • Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lta.nutautiene@ambergrid.lt
Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt

Planavimo organizavimo pagrindas:

 • Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu NR. XI-2133;
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-215 „Dėl  dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano rengimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ 2014 m. lapkričio 5 d. Nr.1220.

Plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt
Internetinė svetainė: www.ardynas.lt

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

 • Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

 • Regiono lygmens, specialusis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Specialiojo planavimo tikslai:

 • įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslus gamtinių dujų sektoriuje, užtikrinti alternatyvius gamtinių dujų tiekimo galimybes, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus bei padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą bei pajėgumus;
 • sudaryti sąlygas transeuropinės energetikos infrastruktūros vystymui, sujungiant Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą nauja dujų tiekimo linija tarp Lietuvos ir Lenkijos;
 • siekiant integruoti izoliuotas Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, užtikrinti Europos sąjungos (ES) vidaus rinkai būtino ES energetikos infrastruktūros projekto įgyvendinimą;
 • nustatyti gamtinių dujų perdavimo veiklos plėtrai reikalingų teritorijų vystymo, tvarkymo ir apsaugos kryptis, priemones ir kitus reikalavimus, rezervuoti teritorijas naujos gamtinių dujų perdavimo linijos statybai;
 • parinkti tinkamiausią ES energetikos politikos tikslų įgyvendinimui reikšmingos inžinerinės infrastruktūros komunikacijų (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies) trasą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudarant sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai.

Specialiojo planavimo uždaviniai:

 • parengti teritorijų planavimo sprendinius dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto (GIPL) įgyvendinimui;
 • nustatyti optimalias vietas (žemės juostas ar plotus) naujos dujų tiekimo linijos (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos) statybai Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, sąlygojant racionalų žemės ir miškų naudojimą objekto statybos ir/ar eksploatacijos metu;
 • numatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus.

Planavimo darbų programa:

Su planavimo darbų programa galima susipažinti:

Numatomi plano rengimo etapai:

 • Parengiamasis etapas;
 • Planavimo dokumento rengimo etapas;
 • Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
 • Baigiamasis etapas.

Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai informuojama spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimas:

 • pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.

         Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita_2016-06-16.pdf (*pdf  iš į Bendro T disko (žiūr. nuorodą žemiau)).         PAV ataskaitos 1 priedasi.zip (! –  visi priedai bus suspausti į ZIP‘us, nes juose labai daug dokumentų – reikėtų ir skelbti tokiu formatu)         PAV ataskaitos 2 priedasi.zip (*)         PAV ataskaitos 3 priedasi.zip (*)         PAV ataskaitos 4 priedasi.zip (*)         PAV ataskaitos 5 priedasi.zip (*)         PAV ataskaitos 6 priedasi.zip (*)         PAV ataskaitos 7 priedasi.zip (*)Paskelbta 2015-06-22

Paskelbta 2015-06-29

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu  

Paskelbta 2015-06-22      

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos, pateiktos atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai prie Aplinkos ministerijos), dokumentai

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita_2016-06-16.pdf

                                        1 priedas (2 dalis)

                                        1 priedas (3 dalis)

 • PAV ataskaitos 7 priedasi.zip  DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS, PATEIKTOS ATSAKINGAI INSTITUCIJAI (APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS), DOKUMENTAIDUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS, PATEIKTOS ATSAKINGAI INSTITUCIJAI (APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS), DOKUMENTAIDUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS, PATEIKTOS ATSAKINGAI INSTITUCIJAI (APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS), DOKUMENTAI  ataskaitos 6 priedasi.zip (*         PAV ataskaitos 7 priedasi.zip (*)

•         Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita_2016-06-16.pdf (*pdf  iš į Bendro T disko (žiūr. nuorodą žemiau)).
•         PAV ataskaitos 1 priedasi.zip (! –  visi priedai bus suspausti į ZIP‘us, nes juose labai daug dokumentų – reikėtų ir skelbti tokiu formatu)
•         PAV ataskaitos 2 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 3 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 4 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 5 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 6 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 7 priedasi.zip (*)DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS, PATEIKTOS ATSAKINGAI INSTITUCIJAI (APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS), DOKUMENTAI•         Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita_2016-06-16.pdf (*pdf  iš į Bendro T disko (žiūr. nuorodą žemiau)).
•         PAV ataskaitos 1 priedasi.zip (! –  visi priedai bus suspausti į ZIP‘us, nes juose labai daug dokumentų – reikėtų ir skelbti tokiu formatu)
•         PAV ataskaitos 2 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 3 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 4 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 5 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 6 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 7 priedasi.zip (*)DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS, PATEIKTOS ATSAKINGAI INSTITUCIJAI (APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS), DOKUMENTAI•         Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita_2016-06-16.pdf (*pdf  iš į Bendro T disko (žiūr. nuorodą žemiau)).
•         PAV ataskaitos 1 priedasi.zip (! –  visi priedai bus suspausti į ZIP‘us, nes juose labai daug dokumentų – reikėtų ir skelbti tokiu formatu)
•         PAV ataskaitos 2 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 3 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 4 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 5 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 6 priedasi.zip (*)
•         PAV ataskaitos 7 priedasi.zip (*) PPPpPPP
Paskelbta 2015-04-16

Vietovės lygmens magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialiojo plano viešo susirinkimo protokolas

 • Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiojo plano viešo susirinkimo, vykusio 2015 m. balandžio 10 d., protokolas

Paskelbta 2015-04-03

Informacija apie magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai atkarpos PK 123+50 – PK 127+50 per Minijos upę tiesimo atviro kasimo būdu poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224, Vilnius), tel.: (8 5) 232 7789, (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850.
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai atkarpos PK 123+50 – PK 127+50 per Minijos upę tiesimas atviro kasimo būdu.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Vėžaičių ir Dauparų - Kvietinių seniūnijose, ties Gerduvėnų ir Kvietinių gyvenvietėmis, kur magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai ruožas tarp piketų PK123+50 - PK127+50 kerta Minijos upę.
 4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra 2015-03-31 raštu Nr. (15.9)-A4-3453 priėmė atrankos išvadą – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242, Kaunas tel.: (8 37) 323 209, faks.: (8 37) 337 257 darbo valandomis.
 6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p.: aaa@aaa.am.lt.
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir UAB „Ardynas“ Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas., tel.: (8 37) 323 209, faks.: (8 37) 337 257. 

Paskelbta 2015-03-27

Vietovės lygmens magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialiojo plano sprendiniai

 • Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys
 • Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiojo plano aiškinamasis raštas

Paskelbta 2015-03-26

Viešų susirinkimų dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (GIPL-LT) statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatymo visuomenei protokolai

 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-21 Jauniūnų seniūnijoje, protokolas (2015-03-21 Jauniūnų seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-21 Alytaus seniūnijoje, protokolas (2015-03-21 Alytaus seniūnija
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-21  Punios seniūnijoje, protokolas (2015-03-21 Punios seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-22 Būdviečio seniūnijoje, protokolas (2015-03-22 Būdviečio seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-22  Šeštokų seniūnijoje, protokolas (2015-03-22 Šeštokų seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-22  Simno seniūnijoje, protokolas (2015-03-22 Simno seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-22   Krosnos seniūnijoje, protokolas (2015-03-22 Krosnos seniūnija)

Paskelbta 2015-03-24

Viešų susirinkimų dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (GIPL-LT) statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatymo visuomenei protokolai

 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-17 Žiežmarių seniūnijoje, protokolas (2015-03-17 Žiežmarių seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-21 Kernavės seniūnijoje, protokolas (2015-03-21 Kernavės seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-21  Širvintų seniūnijoje, protokolas (2015-03-21 Širvintų seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-21 Butrimonių seniūnijoje, protokolas (2015-03-21 Butrimonių seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-22  Krokialaukio seniūnijoje, protokolas (2015-03-22 Krokialaukio seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-22  Liudvinavo seniūnijoje, protokolas (2015-03-22 Liudvinavo seniūnija)

Paskelbta 2015-03-20

Viešų susirinkimų dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (GIPL-LT) statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatymo visuomenei protokolai

 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-14 Kazokiškių seniūnijoje, protokolas (2015-03-14 Kazokiškių seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-14 Elektrėnų seniūnijoje, protokolas (2015-03-14 Elektrėnų seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-14  Dūkštų seniūnijoje, protokolas (2015-03-14 Dūkštų seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-14  Kietaviškių seniūnijoje, protokolas (2015-03-14 Kietaviškių seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-14  Gilučių seniūnijoje, protokolas (2015-03-14 Gilučių seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-14  Vievio seniūnijoje, protokolas (2015-03-14 Vievio seniūnija)

Paskelbta 2015-03-20

Informacija apie parengtą vietovės lygmens magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialųjį planą

Informuojame, kad parengtas vietovės lygmens magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Planuojama teritorija:

 • Kauno rajono savivaldybės teritorija, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijos.

Planavimo organizatorius:

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Tel. (8 37) 305583, (8 37) 305571, faksas (8 37) 305501
El. paštas: info@krs.lt

Planavimo iniciatorius:

AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT- 03116 Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius).
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Specialiojo plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

Pranešame, kad susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais nuo 2015 m. kovo 27 d. iki 2015 m. balandžio 10 d. galima:

Planavimo organizatoriaus Kauno rajono savivaldybės patalpose – II-o aukšto skelbimų lentoje bei Planavimo organizatoriaus  interneto tinklalapyje www.krs.lt;

Planavimo iniciatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;

Su parengto Specialiojo plano dokumentacija (teritorijų planavimo dokumento byla) - Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje Gedimino g. 47, Kaunas, taip pat, su pagrindiniais Specialiojo plano sprendiniais - interneto tinklalapyje  www.ardynas.lt .

Parengto Specialiojo plano viešas svarstymas (susirinkimas) vyks:

2015 m. balandžio 10 d. 13,00  val. Kauno rajono savivaldybės salėje, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ar planavimo  iniciatoriaus adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laikotarpio pabaigos. Gauti pasiūlymai per 5 darbo dienas po susipažinimo laikotarpio pabaigos bus išnagrinėti ir pasiūlymus teikusiems asmenims į juos atsakyta raštu. Atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Paskelbta 2015-03-19

Viešų susirinkimų dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (GIPL-LT) statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatymo visuomenei  protokolai

 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-12 Birštono seniūnijoje, protokolas (2015-03-12 Birštono seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-12 Jiezno seniūnijoje, protokolas (2015-03-12 Jiezno seniūnija)
 • Susirinkimo, vykusio 2015-03-13  Kruonio seniūnijoje, protokolas (2015-03-13 Kruonio seniūnija)

Paskelbta 2015-03-18

Viešų susirinkimų dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatymo visuomenei  protokolai

Paskelbta 2015-02-23

INFORMACIJOS apie viešą supažindinimą su dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita PATIKSLINIMAS

Patikslinama informacija, nurodyta 2015 m. vasario 19 d. skelbimo apie dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą susipažinimą 8 punkte:

 • Viešas supažindinimas 2015-03-22 9:00 val. vyks Aštriosios Kirsnos mokykloje, Dzūkų g. 4, Dzūkų k., Lazdijų r. sav.

Paskelbta 2015-02-23

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS IR KAUNAS-ŠAKIAI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS DOKUMENTAI

Su visais PAV ataskaitos priedais galima susipažinti UAB „Ardynas“ būstinėje, adresu Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, tel. 8 37 323 209.

Taip pat, su PAV ataskaitos priedais galima susipažinti Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijose (detali informacija nurodyta skelbime apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita). 

Paskelbta 2015-02-23

 

Į viršų