Apie mus

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

AB „Amber Grid“ šią veiklą vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota laikina gamtinių dujų perdavimo licencija. 2015 m. balandžio 10 d. AB „Amber Grid“ išduota neterminuota perdavimo veiklos licencija ir bendrovė paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.

Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. Mūsų klientai – stambios (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiame gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Įmonėje dirba darbuotojai, turintys ilgametę dujų sistemos priežiūros praktiką, reikiamas vadybos žinias ir kvalifikaciją.

AB „Amber Grid“ buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. LR juridinių asmenų registre AB „Amber Grid“ buvo įregistruota 2013 m. birželio 25 d.

Bendrovės akcininkų struktūra: UAB „EPSO-G" (Lietuva) valdo 96,58%, smulkieji akcininkai – 3,42% bendrovės akcijų.

AB „Amber Grid“ yra Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) pilnateisė narė.

AB „Amber Grid“ misija – užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.

AB „Amber Grid“ vizija – aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais, sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle.

AB „Amber Grid“ vertybės

Strateginėms kryptims įgyvendinti „Amber Grid“ formuoja atitinkamą organizacijos kultūrą, grįsta Bendrovės vertybėmis. 2014 m. Bendrovė išskyrė 6 pagrindines organizacijos vertybes: tarpusavio pasitikejimą, kompetenciją, bendradarbiavimą, atvirumą, atsakingumą, orientaciją į rezultatus ir sėkmingai įvykdė vertybių komunikavimo Bendrovės darbuotojams projektą.

„Amber Grid“ vadovaujasi bendrosiomis žmogiškosiomis, šalies ir profesinėmis vertybėmis. „Amber Grid“ vertybės – Bendrovės elgsenos, veiklos, organizacijos kultūros pamatas.

Į viršų