Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Amber Grid siekia tiesiogiai prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui. Tvarumas yra Bendrovės strategijos ir strateginio plano pagrindas. Savo strategines veiklas Bendrovė įsipareigojo įgyvendinti vadovaudamasi tokiomis darnumo kryptimis:

 
Savo veikla bendrovė  taip pat siekia tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.
 
Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo EPSO-G prisideda šiais veiksmais: 
 
7 tikslas. Prieinama ir švari energija:
 • Siekiame sudaryti palankias sąlygas atsinaujinančios energijos gamintojų prisijungimui prie elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
 • Vystome žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų sistemą, palaikome žaliosios elektros energijos kilmės garantijų sistemą
 • Siekiame pritaikyti dujų perdavimo sistemas vandenilio transportavimui
 
8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:
 • Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus
 • Palaikome savanorišką darbuotojų jungimąsi į profesines sąjungas
 
9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra:
 • Užtikriname patikimą ir saugų elektros bei dujų perdavimo sistemų veikimą
 • Siekiame įmonių struktūras ir motyvacines sistemas pritaikyti inovacijų skatinimui
 
12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba
 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
 • Užtikriname atsakingą įmonių veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą
 • Viešuose pirkimuose vadovaujamės žaliaisiais kriterijais
 
13 tikslas. Kova su klimato kaita
 • Vertiname savo veiklių poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
 • Diegiame pažangias aplinkos apsaugos valdymo sistemas, įgyvendiname prevencijos priemones
 • Siekiame didinti žaliosios energijos naudojo apimtis veikloje   

 

Bendrovės pagrindiniai ilgalaikiai siekiai

 
„Amber Grid“ darnios veiklos tikslas – įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.
 
 
 

Politikos 

 
Su darnumu susijusios politikos, minimos šioje ataskaitoje, skelbiamos viešai – su jomis galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje.
 
 • Darnumo politika – 2021 m. „EPSO-G“ valdyba patvirtino naują grupės darnumo politiką, kuri pakeitė iki šiol grupės mastu galiojusią socialinės atsakomybės politiką. Naujojoje darnumo politikoje apibrėžtos visoms grupės įmonėms bendros darnumo kryptys ir principai, kuriais vadovaujantis plėtojama grupės veikla. Patvirtinusi skėtinę darnumo bei kitų su darnumu susijusių sričių (aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, lygių galimybių ir kt.) valdymą reglamentuojančias politikas, „EPSO-G“ grupė strateginiu lygmeniu stiprina darnumo srities valdymą, apibrėžia svarbiausias darnumo vystymo kryptis ir principus, kuriais vadovaujantis plėtojama Grupės įmonių veikla bei kuriama pažangi organizacinė kultūra. Už šios Politikos įgyvendinimą yra atsakingi „EPSO-G" grupės įmonių vadovai ir Darnumo vystymo funkcinės srities kuratoriai.
 • Aplinkosaugos politika – EPSO-G grupė siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų numatytų su aplinkosauga ir klimato kaita susijusių tikslų įgyvendinimo, o taip pat - Paryžiaus susitarime, Europos Žaliajame kurse, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje apibrėžtų įsipareigojimų įvykdymo. Šioje politikoje apibrėžiami svarbiausi principai aplinkosaugos srityje, kurie taikomi visoje EPSO-G grupėje, siekiant mažinti vykdomų veiklų poveikį aplinkai bei diegiant darnaus vystymosi principais paremtą kultūrą EPSO-G grupėje ir jos aplinkoje. Už aplinkosaugos politikos įgyvendinimą yra atsakingi EPSO-G grupės įmonių vadovai ir aplinkos apsaugos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami aplinkosaugos aspektai, nustatomi aplinkosaugos tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai aplinkosaugos būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos politika (toliau DSS) - apibrėžia darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius principus bei jų įgyvendinimo pagrindines gaires. Už šios politikos įgyvendinimą yra atsakingi Grupės įmonių vadovai ir DSS veiklos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami DSS aspektai, nustatomi DSS tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai DSS būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai. Grupės įmonių DSS veiklos srities funkciniai kuratoriai periodiškai teikia Grupės įmonių vadovams bei EPSO-G DSS funkciniam kuratoriui ataskaitas ir duomenis apie Incidentus, Avarijas, Nelaimingus atsitikimus darbe bei DSS pažeidimus, kurie padeda įvertinti DSS būklę, politikos efektyvumą ir priimti sprendimus DSS gerinimui.
 • Etikos kodeksas – apibrėžia, kokiais verslo etikos principais ir standartais remiasi ir kokio elgesio tikisi iš savo darbuotojų ir partnerių jų kasdieniame darbe.
 • Korupcijos prevencijos  politika –  apibrėžia korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.
 • Paramos politika – apibrėžia svarbiausius paramos teikimo principus, aiškius ir skaidrius remiamų projektų bei veiklų atrankos kriterijus, esminius reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui.
 • Lygių galimybių politika - apibrėžia svarbiausius principus įmonėjė,  siekiant užtikrinti, kad visose darbo santykių srityse būtų laikomasi lygių galimybių bei nediskriminavimo principų.
 

Darnumo reikšmingumo temos ir matrica

 
2021 m. Bendrovėje atliktas  bendrovės reikšmingiausių darnumo temų nustatymas, kuris apėmė išsamias apklausas su tikslinėmis grupėmis, pasitelkiant suinteresuotųjų šalių nuomonę, kas suinteresuotosioms šalims svarbu Bendrovės atžvilgiu. Suinteresuotų šalių apklausoje dėl darnumo temų dalyvavo 180 respondentų, tarp kurių buvo „Amber Grid“ klientai, tiekėjai, partneriai, darbuotojai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, akcininkai ir vadovai.
 
 

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas 

 
2021 m. „EPSO-G“ įmonių grupės mastu startavo ŠESD išmetimo šaltinių inventorizavimo bei bendro veiklos daromo poveikio aplinkai vertinimas, kurio tikslas yra nustatyti visos grupės daromą poveikį aplinkai ir numatyti jo mažinimo priemonių planą iki 2030 m., siekiant sumažinti visą poveikį (įskaitant, bet neapsiribojant ŠESD) aplinkai 2/3, palyginus su baziniais 2019 metais. Lyginant 2021 m. ŠESD duomenis su baziniais 2019 metų duomenimis, stebimas 12,77 % emisijų sumažėjimas. Tam įtakos turėjo dažnesnis mobilaus kompresoriaus panaudojimas dujotiekių priežiūros darbams, perpumbuojant dujas ir išvengiant gamtinių dujų išleidimo į aplinką. Prie emisijų sumažinimo taip pat prisidėjo mažesnis dujų kompresorių stočių veiklos intensyvumas. 
 
Atlikus šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizaciją, imtasi kurti poveikio mažinimo priemonių planą. Poveikio aplinkai mažinimo priemonių planas bus parengtas iki 2022 m. pabaigos.
 
 
 

Nasdaq ASV rodikliai

 
Pateikta informacija apima laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir rodiklius siūlome žiūrėti kartu su Tvarumo ataskaita.Toliau pateikti ASV (aplinkosaugos, socialinio atsakingumo bei valdysenos) rodiklių duomenys nebuvo patikrinti išorinių organizacijų ir atspindi informaciją, prieinamą duomenų atskleidimo metu.
 
 
 
 
 
 

 

Į viršų