Valandos duomenys | Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Pasirinkite jums aktualius parametrus:

Kiemėnų DAS Santakos DAS
nuo
iki
Tinklapio lange
xls
pdf

Kiemėnų DAS Santakos DAS
nuo
iki
Tinklapio lange
xls
pdf

Pastabos:

Valandiniai duomenys pateikiami tik tada, jei yra fizinis gamtinių dujų srautas iš Latvijos į Lietuvą arba iš Lietuvos į Latviją.

  • Lentelėje pateiktos „Viršutinio dujų šilumingumo, bei Wobbe indekso vidutinės vertės yra išmatuotos ir apskaičiuotos dujų analizatorių esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, 0 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms“.
  • Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais.
  • Dujų tūrio perskaičiavimui iš norminių sąlygų kai yra 20 °C dujų temperatūra ir 101,325 kPa slėgis į normines sąlygas kai yra 0 °C dujų temperatūra ir 101,325 kPa slėgis, taikomas pastovus perskaičiavimo koeficientas (daugiklis) 0,9313, o perskaičiuojant atvirkščiai šis koeficientas yra daliklis.

Dujų viršutinio šilumingumo bei Wobbe indekso perskaičiavimui iš norminių sąlygų, kai yra +20 °C, matavimo temperatūra, +25 °C degimo temperatūra ir 101,325 kPa slėgis į normines sąlygas kai yra 0 °C, matavimo temperatūra, +25 °C degimo temperatūra ir 101,325 kPa slėgis taikomi pastovūs perskaičiavimo koeficientai (daugikliai), atitinkamai šilumingumui 1,0738, Wobbe indeksui 1,0736, o perskaičiuojant atvirkščiai šie koeficientai yra dalikliai.

SĄVOKOS:

  • Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
  • Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
  • Wobbe indeksas (viršutinis) – dujiniam įrenginiui paduodama šiluminė energija, nustatoma naudojant srauto, einančio per siaurinamąjį įtaisą, skaičiavimo lygtį. Apskaičiuojamas viršutinę dujų šilumingumo vertę, padalijant iš santykinio tankio kvadratinės šaknies. Šilumos išeiga sudegus skirtingos sudėties gamtinėms dujoms, esant vienodam jų slėgiui, bus vienoda, jei vienodas jų Wobbe indeksas (šaltinis, LST EN ISO 13686:2005).
Į viršų