Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Finansinis rodiklis

2020 m.

     

2019 m.

    

2018 m.

    

2020 vs 2019 

Pajamos (tūkst. Eur) 52.286 55.619 54.562 -6,0%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 37.337 40.544 80.256 -7,9%
EBITDA (tūkst. Eur) 26.075 25.206 24.636 3,4%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 14.586 14.734 -26.027 -1,0%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 18.170 12.572 -21.608 44,5%
Visas turtas (tūkst. Eur) 283.191 216.039 215.475 31,1%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 154.830 136.660 129.314 13,3%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 23.952 2.266 4.804 957,1%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 24.672 27.216 23.359 -9,4%
Investicijos (tūkst. Eur) 89.720 18.279 16.034 390,8%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 119.591 71.809 80.124 66,5%
EBITDA marža  49,9% 45,3% 45,2% 4,6 p.p.
Pelno prieš apmokestinimą marža  27,9% 26,5% -47,7% 1,4 p.p.
Grynojo pelno marža  34,8% 22,6% -39,6% 12,1 p.p.
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,21 0,40 0,39 202,3%
Nuosavo kapitalo lygis 52,9% 61,7% 58,3% -8,8 p.p.
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,10 0,07 -0,12 44,5%
 
 
Už 2018 – 2020 m. pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus. 
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų