Apie mus

Finansinis rodiklis

2020 m.

     

2019 m.

    

2018 m.

    

2020 vs 2019 

Pajamos (tūkst. Eur) 52.252 54.756 54.562 -4,6%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 37.337 40.544 80.256 -7,9%
EBITDA (tūkst. Eur) 26.026 24.343 24.636 6,9%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 14.552 13.871 -26.027 4,9%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 18.141 11.838 -21.608 53,2%
Visas turtas (tūkst. Eur) 281.012 216.039 216.692 30,1%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 155.955 137.854 131.242 13,2%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 24.023 2.300 4.858 944,6%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 24.645 27.216 23.359 -9,4%
Investicijos (tūkst. Eur) 89.720 18.279 16.034 390,8%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 119.591 71.809 80.124 66,5%
EBITDA marža  49,8% 44,5% 45,2% 5,4 p.p.
Pelno prieš apmokestinimą marža  27,8% 25,3% -47,7% 2,5 p.p.
Grynojo pelno marža  34,7% 21,6% -39,6% 13,1 p.p.
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,21 0,40 0,41 202,6%
Nuosavo kapitalo lygis 53,8% 62,3% 59,4% -8,6 p.p.
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,10 0,07 -0,12 53,2%
 
 
Už 2018 – 2020 m. pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus. 
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų