Apie mus

Finansinis rodiklis 2020 m. I pusm. 2019 m. I pusm. 2018 m. I pusm.

2020 m. vs 2019 m.      

Pajamos (tūkst. Eur) 24.860 25.965 27.395 -4,3%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 19.087 19.655 19.790 -2,9%
EBITDA (tūkst. Eur) 11.392 11.358 13.902 0,3%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 5.622 6.118 7.447 -8,1%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 7.390 5.043 6.510 46,5%
Visas turtas (tūkst. Eur) 244.720 217.930 248.995 12,3%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 145.244 131.068 158.231 10,8%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 1.507 5.884 2.111 -74,4%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 11.046 14.052 15.626 -21,4%
Investicijos (tūkst. Eur) 48.992 8.816 5.806 455,7%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 87.007 80.329 82.117 8,3%
EBITDA marža  45,8% 43,7% 50,7% 2,1 p.p.
Pelno prieš apmokestinimą marža  22,6% 23,6% 27,2% -1,0 p.p.
Grynojo pelno marža  29,7% 19,4% 23,8% 10,3 p.p.
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 0,32 0,42 0,24 -23,2%
Nuosavo kapitalo lygis 57,5% 59,3% 63,1% -1,8 p.p.
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,04 0,03 0,04 46,5%
 
 
Už 2019 – 2020 m. pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus. 2018 m. AB ,,Amber Grid" duomenys.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų