Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą valdanti įmonė. Bendrovės veiklos misija – užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.

Įvertinant tai, kad AB „Amber Grid“ veikla yra reikšminga Lietuvos žmonėms, aplinkai ir ekonomikai, bendrovė savo veiklą grindžia prevencijos, saugumo, aplinkos tvarumo principais ir įsipareigoja:

  • įgyvendinant bendrovės strategiją, nuolat tobulinti aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, užtikrinti aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos tinkamą lygį;
  • nuolat vertinti ir ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis mažinti bendrovės veiklos neigiamą poveikį aplinkai darbuotojų, kitų veikloje dalyvaujančių asmenų bei visuomenės saugai ir sveikatai;
  • efektyviai, racionaliai naudoti veiklai būtinus materialinius išteklius, taikyti prevencines priemones jų sąnaudoms mažinti;
  • įgyvendinti teisinius, tarptautiniais standartais nustatomus bei kitus bendrovei taikomus reikalavimus, jų laikytis, ugdyti ir šviesti darbuotojus, taip pat kitus, veiklos procese dalyvaujančius, asmenis;
  • bendradarbiauti ir keistis informacija su bendrovės veikloje dalyvaujančiais partneriais, valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis bei įstaigomis, siekiant bendromis pastangomis gerinti žmonių darbo ir kitą aplinką;
  • vykdyti šioje politikoje numatytų įsipareigojimų nuolatinę stebėseną ir vertinti taikomų priemonių veiksmingumą.

Šios politikos turi laikytis visi esami ir nauji AB „Amber Grid“ veiklos procese dalyvaujantys asmenys.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (ISO 14001:2015) sertifikatas

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (ISO 45001:2018) sertifikatas 

Į viršų