Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ socialinės atsakomybės politika

AB „Amber Grid“ kaip Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už saugų ir patikimą gamtinių dujų perdavimą sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą, įgyvendindamas strateginius tikslus, nuosekliai laikosi socialiai atsakingo ir skaidraus verslo principų. Savo socialinę atsakomybę realizuoja per kryptingą veiklą šiose srityse:

Socialiai atsakinga veikla rinkoje

 • Saugiai ir patikimai perduoti gamtines dujas sistemos naudotojams;
 • Sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis;
 • Skatinti etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais bei tiekėjais;
 • Netoleruoti korupcijos.

Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje

 • Nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, mažinti bendrovės veiklos neigiamą poveikį aplinkai;
 • Efektyviai,  racionaliai naudoti veiklai būtinus materialinius išteklius, taikyti prevencines priemones jų sąnaudoms mažinti;
 • Bendradarbiauti ir keistis informacija su bendrovės veikloje dalyvaujančiais partneriais, valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis bei įstaigomis, siekiant bendromis pastangomis gerinti žmonių darbo ir kitą aplinką.

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais

 • Taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio sistemas;
 • Sudaryti sąlygas darbuotojų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, ugdyti bendrąsias kompetencijas;
 • Užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas, ypatingą dėmesį skirti darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui;
 • Užtikrinti lygias žmonių teises, laikytis nustatyto diskriminacijos pagal amžių, lytį, kilmę ir įsitikinimus draudimo.

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene

 • Bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis, studentams sudaryti sąlygas Bendrovėje atlikti praktiką;
 • Bendradarbiauti su bendruomenėmis, prisidedant prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo;
 • Raginti ir palaikyti Bendrovės darbuotojų savanorišką veiklą siekiant visuomenei naudingų tikslų.

 AB „Amber Grid“ siekia, kad visi esami ir nauji  AB „Amber Grid“ veikloje dalyvaujantys asmenys taip pat laikytųsi nustatytų principų.

Bendrovės socialinės atsakomybės politikoje įtvirtinti principai įgyvendinami remiantis susijusiomis EPSO-G įmonių grupės politikomis (korporatyvinio valdymo, atlygio, korupcijos prevencijos, skaidrumo ir komunikacijos, paramos skyrimo, technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politikomis) ir kitais galiojančiai vidaus dokumentais. EPSO-G įmonių grupės socialinės atsakokybės politiką rasite čia.
 

Dokumentai

Į viršų