Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

SUTIKIMO ATLIKTI DARBUS VEIKIANČIUOSE PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTUOSE (ĮRENGINIUOSE) IR (AR) JŲ APSAUGOS ZONOJE IŠDAVIMO TVARKA

 • Sutikimas atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos (toliau – Perdavimo sistema) objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje išduodamas remiantis Prašymu, statinio statybos, rekonstravimo ar remonto techniniais ir darbo projektais, statybos darbų technologijos (vykdymo) projektais, pasirašyta rangos ar paslaugos teikimo sutartimi bei galiojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais.
 • Prieš pradedant dirbti numatytus darbus, teikti paslaugas ar vykdyti kitą veiklą, juos atlikti planuojantis juridinis ar fizinis asmuo (toliau – Asmenys) privalo pateikti AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) „Prašymą dėl sutikimo atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje“ (toliau – Prašymas) ir gauti iš Bendrovės „Sutikimą dėl darbų atlikimo veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ir (ar) jų apsaugos zonoje“ (toliau – Sutikimas).
 • Užsienio valstybių Asmenys Prašymą gali pateikti lietuvių, anglų ar rusų kalba. Sutikimas išduodamas lietuvių kalba.
 • Perdavimo sistemos objektus (įrenginius) projektuojančios įmonės darbuotojai gali patekti į veikiančius perdavimo sistemos objektus (įrenginius) ir jų teritoriją ar į apsaugos zoną tik lydint Bendrovės darbuotojams. Sutikimas projektavimo įmonių darbuotojams neišduodamas.
 • Iki darbų atlikimo pradžios, veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ir (ar) jo apsaugos zonoje, už juos atsakingas asmuo turi paruošti ir suderinti su Bendrove priemones veikiančio vamzdyno bei įrenginių apsaugai nuo pažeidimų.
 • Esant poreikiui, Asmenys prašantys gauti Sutikimą turi pateikti papildomus, Apraše nenurodytus dokumentus.
 • Asmenų paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys darbus pagal Sutikimą, darbų atlikimo metu privalo turėti išduotą Sutikimą ir kitus dokumentus (ar jų kopijas), leidžiančius atlikti Sutikime nurodytus darbus.

PRIVALOMI DOKUMENTAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI DARBAI ATLIEKAMI PAGAL RANGOS SUTARTĮ

 • Tam, kad gautų Sutikimą atlikti darbus veikiančiame Perdavimo sistemos objekte (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje, rangovas ir kiekvienas subrangovas turi pateikti Prašymą ir šiuos dokumentus:
 • rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymą (-us) dėl atsakingų už darbų atlikimą darbuotojų (darbų vadovų), taip pat atsakingo rangovo (subrangovo) įmonės darbuotojo (-ų) už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei rangovo (subrangovo) įmonės darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, atliekant darbus veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) arba jo apsaugos zonoje, paskyrimo;
 • Rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu atsakingais paskirti darbuotojai su šiuo įsakymu turi būti supažindinti pasirašytinai (tame pačiame įsakyme);
 • Prašyme nurodytiems darbams atlikti darbuotojų kvalifikaciją įrodančių pažymėjimų (atestatų) kopijas;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras įmonei išduoto kvalifikacijos ir (ar) Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto įmonei rangovo (subrangovo) atitinkamai eksploatavimo veiklai atestato kopiją. Vykdant inžinerinių tinklų susikirtimo (prasilenkimo) su dujotiekiu darbus uždaruoju būdu (taikant betranšėjas technologijas), juos atliekantys rangovai (subrangovai) privalo pateikti darbuotojų kvalifikacinių dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti betranšėjų technologijų darbus, kopijas. Inžinerinių tinklų prasilenkimo su dujotiekiu darbus privalo prižiūrėti Bendrovės atstovas;
 • įsakymu už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą paskirto (-ų) darbuotojo (-ų) darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimų kopijas.

PRIVALOMI DOKUMENTAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI VEIKIANČIUOSE PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTUOSE (ĮRENGINIUOSE) TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Paslaugas, tiesiogiai susijusias su veikiančių perdavimo sistemos objektų ar įrenginių eksploatavimu, teikiantys Asmenys veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje (pvz.: veikiančių perdavimo sistemos įrenginių techninės priežiūros, derinimo, matavimo priemonių patikrinimo ir kt.) privalo Bendrovei pateikti Prašymą ir atitinkamų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas bei gauti iš jos Sutikimą.
 • Paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su veikiančių perdavimo sistemos objektų ar įrenginių eksploatavimu, teikiantys Asmenys veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje (pvz.: teritorijos ir patalpų priežiūra ir kt.) privalo Bendrovei pateikti Prašymą ir gauti iš jos Sutikimą.
 • Sutikimui gauti, paslaugas teikiantys Asmenys pateikia įsakymą (-us) dėl darbų vadovo, taip pat atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų) už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei įmonės darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, teikiant paslaugas veikiančiuose perdavimo sistemos objekte arba jo apsaugos zonoje, paskyrimo.
 • Rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu atsakingais paskirti darbuotojai su šiuo įsakymu turi būti supažindinti (tame pačiame įsakyme).
 • Valstybės institucijų įgaliotoms įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigoms Sutikimas neišduodamas, tačiau visi tikrinimus atliekantys darbuotojai turi būti pasirašytinai supažindinti su „Galimais pavojaus ir rizikos veiksniais, bendraisiais saugos reikalavimais atliekant darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje“.

PRIVALOMI DOKUMENTAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI SU PERDAVIMO SISTEMA NESUSIJĘ DARBAI ATLIEKAMI VEIKIANČIŲ PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ (ĮRENGINIŲ) APSAUGOS ZONOJE

 • Sutikimui atlikti darbus veikiančios perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje gauti, kai darbai nesusiję su veikiančia perdavimo sistema, Asmuo turi pateikti Prašymą ir šiuos dokumentus:
 • įsakymą (-us) dėl darbų vadovo, taip pat atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų) už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei įmonės darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, atliekant darbus veikiančių perdavimo sistemos objektų apsaugos zonoje, paskyrimo (šis reikalavimas negalioja fiziniams asmenims);
 • rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu atsakingais paskirti darbuotojai su šiuo įsakymu turi būti supažindinti pasirašytinai (tame pačiame įsakyme);
 • atitinkamų kvalifikacijų patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • įsakymu už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą paskirto (-ų) darbuotojo (-ų) darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimų kopijas.

PRIVALOMI DOKUMENTAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI VEIKIANČIŲ PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ (ĮRENGINIŲ) APSAUGOS ZONOJE VYKDOMA KITA SU PERDAVIMO SISTEMA NESUSIJUSI VEIKLA

 • Sutikimui vykdyti kitą veiklą (pvz., medžių sodinimas, pašarų sandėliavimas) veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje gauti, Asmuo turi pateikti Bendrovei Prašymą ir gauti iš Bendrovės Sutikimą.

Visus reikiamus dokumentus galite pateikti AB „Amber Grid" el. pašto adresu: info@ambergrid.lt.

Telefono nr. pasiteiravimui (8 5) 236 0303.

 

Į viršų