Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Investicijų projektas „Magistralinio dujotiekio atskirų atkarpų rekonstrukcija (II etapas)“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0014)

 
Projekto tikslas
 
Projekto tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, pietinėje, pietvakarinėje, pietrytinėje, šiaurinėje ir vakarinėje Lietuvos dalyse – Alytaus raj., Kaišiadorių raj., Elektrėnų, Vilkaviškio raj., Panevėžio raj, Pasvalio raj., Plungės raj. esančiose teritorijose. 
 
Projekto apimtis
 
Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti 3,89 km magistralinio dujotiekio, t.y. rekonstruoti magistralinio dujotiekio (MD) antžemines perėjas, keičiant jas požeminėmis – 0,285 km, rekonstruoti neįgilintas MD atkarpas jas įgilinant – 3,614 km bei visuose rekonstruojamuose objektuose (antžeminėse perėjose, neįgilintose MD atkarpose) įrengti pažangius infrastruktūros elementus – korozijos greičio daviklius. 
 
Įgyvendinus Projektą bus užtikrintas saugus ir nenutrūkstamas gamtinių dujų perdavimas, pagerinta teikiamų perdavimo paslaugų kokybė, užtikrintas patikimas, saugus, efektyvus dujų perdavimo sistemos eksploatavimas bei saugumas esamiems ir naujiems sistemos naudotojams.  
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. II ketv. – 2023 m. III ketv.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 4.080.000,00 EUR.
 
Į viršų