Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.08.28
AB „Amber Grid“ 2015 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas

AB „Amber Grid“ 2015 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2015 m. I pusmečio pajamos – 27,3  mln. Eur (2014 m. I pusmetis – 24,9 mln. Eur);
• 2015 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 7,0 mln. Eur (2014 m. I pusmetis – 3,4 mln. Eur);
• 2015 m. I pusmečio grynasis pelnas – 8,4 mln. Eur (2014 m. I pusmetis – 3,5 mln. Eur);.

Pelningumo augimą nulėmė sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, kurios apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota ilgalaikio materialaus turto verte.

AB „Amber Grid“ taip pat skelbia 2015 metų pirmojo pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.

Pridedama:

1. Pranešimas spaudai;
2. 2015 m. birželio 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;
3. AB „Amber Grid“ tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.

Į viršų