Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.02.27
AB „Amber Grid“ 2014 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2014 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Amber Grid“ atlikus ilgalaikio turto atsiperkamosios vertės įvertinimą naudojimo vertės (diskontuotų pinigų srautų) metodu 2014 m. gruodžio 31 d. būklei, buvo nustatytas 490 mln. Lt (141,9 mln. EUR) dydžio ilgalaikio turto vertės sumažėjimas, kuris buvo apskaitytas 2014 m. pabaigoje, atitinkama suma sumažinant balanse apskaitomo turto vienetų vertes.

AB „Amber Grid“ neaudituoti 2014 m. veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2014 m. pajamos - 183,3 mln. Lt (53,1 mln. EUR);
• 2014 m. ikimokestinis nuostolis - 469,6  mln. Lt (136,0 mln. EUR), neįvertinus turto vertės sumažėjimo įtakos, pelnas prieš apmokestinimą sudarė 20,4 mln. Lt (5,9 mln. EUR);
• 2014 m. grynasis nuostolis - 391,6 mln. Lt (113,4 mln. EUR), neįvertinus turto vertės sumažėjimo įtakos, grynasis pelnas sudarė 24,9 mln. Lt (7,2 mln. EUR).

Pridedama:

1. 2014 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos.
2. AB „Amber Grid“ pranešimas žiniasklaidai apie neaudituotus 2014 m. veiklos rezultatus.

 

Į viršų