Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.11.18
AB „Amber Grid“ 2015 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2015 m. 9 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2015 m. 9 mėn. pajamos – 37,9 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 35,8 mln. Eur);
• 2015 m. 9 mėn. pelnas prieš apmokestinimą – 7,4 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 3,7 mln. Eur);
• 2015 m. 9 mėn. grynasis pelnas –  9,5 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 4,2 mln. Eur);.

Pelningumo augimą didžiąja dalimi nulėmė sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, kurios apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota ilgalaikio materialaus turto verte bei veiklos efektyvumo didinimas.

AB „Amber Grid“ skelbia 2015 metų 9 mėnesių neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:

1. Pranešimas spaudai;
2. 2015 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos.

Į viršų