Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.04.23
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. balandžio 23 d., priimti šie sprendimai:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2014 m. metinį pranešimą.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo  AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.

2) Audito komiteto informacija.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito  komiteto veiklą.

3)  AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas.

NUSPRĘSTA:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.

4)  AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti  AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas.

5) AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti 2014 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą.

Visuotinis  akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl dividendų  išmokėjimo, kurie sudaro 200 251 645 Lt (57 996 885 EUR) arba 1,1226 Lt (0,3251 EUR) vienai akcijai. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos t.y. 2015 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.

NUSPRĘSTA:

Išrinkti  UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

7) Įstatų pakeitimas.

NUSPRĘSTA:

1. Pakeisti AB „Amber Grid“ įstatų 4.1 ir 4.3 punktus, 8.2 punkto 11 papunktį bei 8.3 punkto 1), 3), 5), 6), 7), 8) papunkčius ir išdėstyti  juos taip:
„4.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 51 730 929,06 (penkiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 6 euro centai) eurai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 178 382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuonis milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.

4.3. Viena 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.

8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:
    
11) Bendrovėje taikytinų tvarkų gaires ir principus Valdybos nustatytose srityse;
8.3. Valdyba priima:
1) sprendimus sudaryti sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus patvirtinto Bendrovės metinio biudžeto ribose, jeigu jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma viršija 724 050 eurų, ir suteikti įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti tokius sandorius Bendrovės vardu;
3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 289 620 eurų, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 289 620 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
6) sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir sukūrimo už kainą, didesnę kaip 289 620 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
7) sprendimus sudaryti visas nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis didesnei nei 57 924 eurų turto vertei bei nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis, kai suminė pagal šias sutartis perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus viršija 144 810 eurų. Be Valdybos pritarimo sudaromų nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių suminė perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus negali viršyti 144 810 eurų;
8) sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, jei jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma didesnė negu 724 050 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;“

2. Patvirtinti naują įstatų redakciją su 1 punkte nurodytais pakeitimais (pridedama).
3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

8) Bendrovės valdybos nario išrinkimas.

NUSPRĘSTA:

8.1. Išrinkti likusiam AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariu Rolandą Zuką.
8.2. Su naujai išrinktu valdybos nariu sudaryti Konfidencialumo sutartį ir įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pasirašyti šią sutartį bendrovės vardu.
8.3. Pavesti AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui atlikti visus reikalingus veiksmus, susisijusius su naujo valdybos nario išrinkimu ir registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. AB „Amber Grid“ generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.

Priedai:
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas
2. AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinės ataskaitos
3. AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas
4. Audito komiteto informacija
5. Valdymo kodeksas
6. AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas
7. Įstatai
 

Į viršų