Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2018.04.24
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 24 d., priimti šie sprendimai:

1) AB „Amber Grid“ 2017 m. metinis pranešimas

Išklausyta (1 priedas).

2) Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Išklausyta (1 priedas).

3) AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Priimtas sprendimas:

„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).

4) AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Priimtas sprendimas:

„Patvirtinti 2017 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)

5) AB „Amber Grid“ įstatų keitimas

Priimtas sprendimas:

„1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama). (3 priedas)

2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.“

6) Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimas iš valdybos nario pareigų

Priimtas sprendimas:

“Atšaukti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.“

7) Pritarimas 2018 m. balandžio 9 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl esminių sutarties dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, sudaromos tarp GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo.

Priimtas sprendimas:

„Pritarti 2018 m. balandžio 9 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl esminių sutarties dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, sudaromos tarp GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo (pridedamas).“ (4 priedas)

Priedai:

  1. AB „Amber Grid“ 2017 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2017 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
  2. AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
  3. AB „Amber Grid“ įstatai (nauja redakcija)
  4. AB „Amber Grid“ 2018 m. balandžio 9 d. valdybos sprendimo išrašas.
Į viršų