Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2020.04.20
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
 
AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 20 d., priimti šie sprendimai:
 
1) AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas
 
Išklausyta (1 priedas).
 
2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2019 m. konosoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo
 
Išklausyta (1 priedas).
 
3) AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
 
Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).
 
4) AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
 
Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti 2019 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)
 
5) AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimas
 
Priimtas sprendimas:
„1. Patvirtinti AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).
2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą viešai paskelbti patvirtintą politiką, taip pat šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo rezultatus ir susirinkimo datą, kaip tai numato LR Akcinių bendrovių įstatymas.“ (AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką – 4 priedas)“
 
6) AB „Amber Grid“ valdybos rinkimas
 
Priimtas sprendimas:
„1. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. atšaukti in corpore 2016-04-28 AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai išrinką valdybą.
2. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Vadovaujantis UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, siūlomi šie kandidatai:
2.1. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti  Renatą Damanskytę-Rekašienę;
2.2. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Algirdą Juozaponį;
2.3. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Rimvydą Štilinį;
2.4. Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu išrinkti Igną Degutį;
2.5. Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu išrinkti Sigitą Žutautą.
3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2020 m. balandžio 20 d. šaukiamam AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“ 
 
7) Naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymas.
 
Priimtas sprendimas:
1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.
2. Nepriklausomiems valdybos nariams mokėti 2019 m. gruodžio 6 d. AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus atlygio dydžius.
3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje pagal AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje sąlygas.“
 
 
Priedai:
1. AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. AB „Amber Grid“ Socialinės atsakomybės ataskaita;
3. AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno paskirstymas;
4. AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika;
5. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
 

 

Į viršų