Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2016.03.31
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 26 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2015 m. metinį pranešimą.

2) Audito komiteto informacija.

3)  AB „Amber Grid“ 2015 m. metinis pranešimas.

4)  AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

5)  AB „Amber Grid“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams.

            7) Įstatų pakeitimas.

 8) Valdybos rinkimas.

 9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios.

Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. balandžio 26 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m.  balandžio 26 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2016 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2016 m. gegužės 10 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB „Amber Grid“ akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2016 m. kovo 31 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei  susirinkimo sprendimų projektams:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2015 m. metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui.

2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3) AB „Amber Grid“ 2015 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui.

4) AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas.

5) AB „Amber Grid“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2015 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

7) Įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas:

1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

8) Valdybos rinkimas.

Sprendimo projektas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Amber Grid“ įstatus iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė  2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, išrinkti AB „Amber Grid“ valdybą iš šių narių:

  • _____________
  • _____________
  • _____________
  • _____________
  • _____________

2. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatyta valdybos kadencija 4 metai, įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija bus 4 metai.

9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, kas, vadovaujantis AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais, reiškia, kad tuo pačiu metu pasibaigė ir Audito komiteto, kurią pasiūlė ši valdyba, kadencija, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal naujai patvirtintą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją AB „Amber Grid“ Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas, nuo šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos panaikinti  AB „Amber Grid“ Audito komitetą bei laikyti netekusiais galios 2013 m. gruodžio 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2016 m. balandžio 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Į viršų