Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2020.06.29
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą
 
2020 m. birželio 29 d. AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria susitariama dėl 65 mln. EUR paskolos jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų finansavimui maksimaliam 18 metų terminui ir kuria be kita ko numatomos žemiau nurodytos AB „Amber Grid“ įsipareigojimų užtikrinimo priemonės bei įsipareigojimai:
 
1. neperleisti AB „Amber Grid“ grupės turto, išskyrus rinkos verte ir „ištiestos rankos principu” perleidžiamam turtui, kai:
 
1.1. turtas perleidžiamas vykdant įprastinę veiklą;
1.2. perleidžiamos UAB „GET Baltic“ akcijos ar jų dalis;
1.3. bendra perleisto turto vertė per visą paskolos sutarties galiojimo laikotarpį neviršija 5 proc. ilgalaikio turto (angl. fixed  assets) pagal konsoliduotą Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą iki sutarties su Europos investicijų banku sudarymo;
 
2. AB „Amber Grid“ ir AB „Amber Grid“ grupės įmonių reorganizavimas leidžiamas tik gavus išankstinį Europos investicijų banko sutikimą;
 
3. Lietuvos Respublika turi tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti bendrovę, kontroliuodama ne mažiau nei 50 proc. bendrovės akcijų;
 
4. Neteikti jokio užtikrinimo (įkeitimo, hipotekos, sulaikymo teisės, susitarimo dėl perleidimo ar kitokių užtikrinimo priemonių, turinčių panašų efektą) AB „Amber Grid“ ir AB „Amber Grid“ grupės įmonių turto, išskyrus:
4.1. kai įprastinėje veikloje naudojami įskaitymams reikalingi užtikrinimai, susiejantys reikalavimus ir įsipareigojimus;
4.2. tai yra rizikos valdymo priemonių dalis;
4.3. turtui, įsigytam po sutarties sudarymo, išskyrus, kai apsunkinama tam, kad įsigytų patį turtą, arba didinamas kreditas jį įsigyjant;
4.4. kai užtikrinimas yra iki 6 mėn. trukmės;
4.5. kai įkeičiamas po sutarties sudarymo įsigytų bendrovių turtas;
4.6. įkeičiamo turto vertė neviršija 5 proc. AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoto turto vertės.
 
Į viršų