Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2018.09.07
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. rugsėjo 7 d., priimti šie sprendimai:

1)     Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario atšaukimo.

Priimtas sprendimas:

„Atšaukti Vytautą Ruolią iš AB „Amber Grid“ valdybos“.

2)     Dėl AB „Amber Grid“ dviejų valdybos narių išrinkimo.

Priimtas sprendimas Nr. 1:

„AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, iki veikiančios AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos skirti Algirdą Juozaponį“.

Priimtas sprendimas Nr. 2:

„Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu iki veikiančios AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos skirti Sigitą Žutautą“.

3)     Dėl naujai išrinktų AB „Amber Grid“ valdybos narių atlygio.

Priimtas sprendimas Nr. 1:

„Išrinktam nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 50 (penkiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą AB „Amber Grid“ valdyboje, neviršijant 1 000 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio, o, jeigu šis valdybos narys bus skiriamas valdybos pirmininku – 1 300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) eurų dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos“.
 

Priimtas sprendimas Nr. 2:

„Atlygio neskirti išrinktam patronuojančios UAB „EPSO-G“ nominuotam valdybos nariui“.

Priimtas sprendimas Nr. 3:

„Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybų nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje pagal AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje sąlygas“.

Į viršų