Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.05.31
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gegužės 31 d., priimti šie sprendimai:

1) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2017 metams

Priimtas sprendimas:

„Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.“

Į viršų