Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2018.10.17
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. spalio 17 d., priimti šie sprendimai:

1) Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2018 metams.

Priimtas sprendimas:

„Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“, kodas 111525235, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, audito įmone AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 32.700 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas“.

2) Dėl Pritarimo 2018 m. spalio 3 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl sutarties dėl kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapas), sudaromos tarp UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo.

Priimtas sprendimas:

„Pritarti 2018 m. spalio 3 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapas), sudaromos tarp UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Amber Grid“, sąlygų patvirtinimo“.

Į viršų