Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2019.07.23
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. liepos 23 d., priimti šie sprendimai:

1)     Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2019 metams.

Priimtas sprendimas:

„Išrinkti (pratęsti sutartį) audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“, kodas 111525235, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, AB „Amber Grid“ 2019 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 32.700 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas bei papildomai nustatyti iki 10 proc. nuo pirkimo sutarties kainos (neįskaitant PVM) techninėje specifikacijoje nenurodytų su finansinio audito procesu susijusių paslaugų pirkimui“.

2)     Dėl pritarimo 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo.

Priimtas sprendimas:

„Pritarti 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo“.

Į viršų