Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 6 d., priimti šie sprendimai:

1) Dėl metinio atlygio biudžeto nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo.

Priimtas sprendimas:

„1. Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. nustatyti šiuos atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių) nepriklausomiems valdybos nariams:
1.1. 1750 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie taip pat eina bent vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigas;
1.2. 1400 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie neina nė vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų;
1.3. 2150 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialiaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina bent vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigas; bei komiteto pirmininkui, kuris taip pat eina ir nepriklausomo valdybos nario pareigas grupėje;
1.4. 1800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris neina nė vieno iš grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų;
2. Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytos sumos yra paskaičiuotos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.
3. Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių, atsižvelgiant į šiuo sprendimu pakeistą Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygį, pasirašyti pakoreguotas sutartis su nepriklausomais Bendrovės valdybos nariais.
4. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir / arba valdybos pirmininku arba Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas atsižvelgiant į aukščiau nurodytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius. Atitinkamai Bendrovės generaliniam direktoriui yra pavedama ir jis yra įpareigojamas Bendrovės vardu pasirašyti sutarčių su Bendrovės nepriklausomais valdybos nariais pakeitimus, įtvirtinančius tokius atitinkamų Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygio pokyčius.
Nustatyti, jog 2020 m. bendras metinis biudžetas Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur, iš kurių 37 800 Eur skirti nepriklausomų valdybos narių atlygiui, o 3 780 Eur skirti mokymo išlaidoms“.
 
2) Dėl standartinių sutarties sąlygų dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos pakeitimo.
 
Priimtas sprendimas:

„Patvirtinti naujas nepriklausomo valdybos nario sutarties dėl valdybos nario veiklos standartines sąlygas“.

 

Į viršų