Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2022 m. birželio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 
 
1) AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei pakeisto valdybos veiklos biudžeto 2022 m. ir tolimesniems metams nustatymas
 
Priimtas sprendimas:
1.1. Nustatyti šiuos nuo 2022 m. balandžio 1 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių (taikoma viena didesnė suma, atitinkanti aprašytas aplinkybes):
1.1.1. 1 400 Eur Bendrovės valdybos nariui;
1.1.2. 1 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui;
1.1.3. 2 400 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Inovacijų ir plėtros komiteto (toliau – IPK) nario pareigas;
1.1.4. 2 800 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina IPK pirmininko pareigas;
1.1.5. 2 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK nario pareigas;
1.1.6. 3 200 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK pirmininko
pareigas.
1.2. Atsižvelgiant į tai, kad šio sprendimo 1.1 punkte nurodytos sumos yra paskaičiuotos atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.
1.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku, IPK nariu ir (ar) IPK pirmininku, atsistatydina ir (ar) yra atšaukiamas iš atitinkamų pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra atitinkamai keičiamas atsižvelgiant į šio sprendimo 1.1 punkte nurodytus Bendrovės valdybos narių atlygio dydžius, kurie priklauso nuo užimamų pareigų.
1.4. Pakeisti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nuo 2022 m. balandžio 1 d. nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
1.4.1. bendras metinis 2022 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 53 295 Eur;
1.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 1.1—1.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.
 
 
2) Naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos patvirtinimas
 
Priimtas sprendimas: 
2. Patvirtinti naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).
 
 
3) UAB AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2022 metams
 
Priimtas sprendimas:
3.1. Audito įmone, kuri atliks 2022 m. AB „Amber Grid“ finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, kodas 111473315.
3.2. Nustatyti ne didesnį kaip 50 490 Eur (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo
3.1 punkte nurodytų audito paslaugų atlikimą.
 
Priedai:
 
Į viršų