Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2014.04.30
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie  AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir  AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.
NUSPRĘSTA.
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje  AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo  AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.

2. Audito komiteto informacija.
NUSPRĘSTA.  
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito  komiteto veiklą.

3. AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.
NUSPRĘSTA.  
Pritarti  AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.

4. AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
NUSPRĘSTA.
Patvirtinti  AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas.     

5. AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.              
Sprendimas nepriimtas.

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014 metams.
NUSPRĘSTA.
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt

Priedai:
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas
2. AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinės ataskaitos
3. AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas
4. Audito komiteto informacija
5. Valdymo kodeksas

 

 

 

Į viršų