Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2016.04.26
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2016 m. balandžio 26 d., priimti šie sprendimai:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2015 m. metinį pranešimą.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui.

2) Audito komiteto informacija.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3) AB „Amber Grid“ 2015 m. metinis pranešimas.

NUSPRĘSTA:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui.

4) AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas.

5) AB „Amber Grid“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti 2015 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams.

NUSPRĘSTA:

Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

7) Įstatų pakeitimas.

NUSPRĘSTA:

1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

8) Valdybos rinkimas.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Amber Grid“ įstatus iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, išrinkti AB „Amber Grid“ valdybą iš šių narių:

- Nemunas Biknius,

- Saulius Bilys,

- Nerijus Datkūnas,

- Vytautas Ruolia,

- Rimvydas Štilinis.

2. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatyta valdybos kadencija 4 metai, įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija bus 4 metai.

9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgiant į tai, kad iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, kas, vadovaujantis AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais, reiškia, kad tuo pačiu metu pasibaigė ir Audito komiteto, kurią pasiūlė ši valdyba, kadencija, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal naujai patvirtintą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją AB „Amber Grid“ Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas, nuo šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos panaikinti  AB „Amber Grid“ Audito komitetą bei laikyti netekusiais galios 2013 m. gruodžio 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus.

10) Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB „Amber Grid“ valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto AB „Amber Grid“ pasirašyti šias sutartis, paskyrimo

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgiant į AB „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimtus sprendimus ir šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų naujos redakcijos AB „Amber Grid“ įstatų nuostatas:

1.1. patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio maksimalų metinį AB „Amber Grid“ valdybos narių atlygio biudžetą.

1.2. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius AB „Amber Grid“ valdybos nariams:

50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą AB „Amber Grid“ valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, ir mokant šį atlygį AB „Amber Grid“ valdybos nariams, išskyrus AB „Amber Grid“ valdybos narius, kurie taip pat yra AB „Amber Grid“ kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai.

1.3. patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje sąlygas (pridedamos).

1.4. paskirti bei įgalioti AB „Amber Grid“ Teisės ir administravimo departamento direktorių Tomą Suslavičių nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, AB „Amber Grid“ vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje su AB „Amber Grid“ valdybos nariais ir valdybos pirmininku, pagal AB „Amber Grid“ valdybos šiuo sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.

Priedai:

  1. Audito komiteto informacija
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas
  3. AB „Amber Grid“ 2015 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma
  4. AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinės ataskaitos
  5. AB „Amber Grid“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas
  6. AB „Amber Grid“ įstatai
  7. Standartinės valdybos nario sutarties dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje sąlygos
Į viršų