Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ valdybos nario bei pirmininko Dr. Rainer Link ir valdybos nario Mario Nullmeier atsistatydinimą.

2. Dėl AB „Amber Grid“ valdybos  narių atšaukimo ir rinkimo.

NUSPRĘSTA:

1. Atšaukti valdybos narius Nikolay Vasilyev ir Dr. Aleksandr Frolov iš užimamų valdybos narių pareigų.

2. Vietoje atsistatydinusių ir atšauktų AB „Amber Grid“ valdybos narių, likusiam AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais išrinkti šiuos kandidatus:

i) Nerijus Datkūnas;
ii) Dainius Bražiūnas;
iii) Agnė Petravičienė.

3. Išrinktą AB „Amber Grid“ valdybos narį Nerijų Datkūną laikyti nepriklausomu valdybos nariu.

4. Nustatyti nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 2500 Lt (du tūkstančiai penki šimtai litų) be PVM suma.

5. Su nepriklausomu valdybos nariu sudaryti Valdybos nario veiklos sutartį ir įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pasirašyti šią sutartį bendrovės vardu.

6. Nustatyti, kad išrinktiems valdybos nariams, išskyrus nepriklausomą valdybos narį, atlygis už valdybos nario veiklą nėra mokamas.

7. Su visais naujai išrinktais valdybos nariais sudaryti Konfidencialumo sutartis ir įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pasirašyti šias sutartis bendrovės vardu.

8. Pavesti AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui atlikti visus reikalingus veiksmus, susisijusius su esamų valdybos narių išregistravimu ir naujų valdybos narių išrinkimu ir registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. AB „Amber Grid“ generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt

 

Į viršų