Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2013.10.31
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Gudelių g. 49, LT- 04224 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2013 m. gruodžio 11 d. 9.00 val. adresu L.Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius (viešbučio AMBERTON patalpose), šaukiamas neeilinis  AB ,,Amber Grid“  visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

  2. Dėl Audito komiteto.

  3. Dėl AB ,,Amber Grid“ buveinės pakeitimo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. gruodžio 11 d. 8.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. gruodžio 11 d. 8.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. gruodžio 4 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2013 m. gruodžio 4 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2013 m. spalio 30 d. pritarė akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei  susirinkimo sprendimų projektams:

1) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

2) Dėl Audito komiteto.

Sprendimo projektas:
1. Sudaryti AB „Amber Grid“ Audito komitetą.
2. Patvirtinti AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus (pridedama).
3. Išrinkti AB „Amber Grid“ Audito komiteto nariais:
  - Vaidą Kačergienę (nepriklausomu nariu);
  - Valdemarą Bagdoną.
4. Įgalioti generalinį direktorių Saulių Bilį pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis.

3) Dėl AB ,,Amber Grid” buveinės pakeitimo.

Sprendimo projektas:
Pakeisti AB ,,Amber Grid“ buveinę iš Gudelių 49, LT-04224, Vilnius į Savanorių pr. 28, LT- 03116, Vilnius.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2013 m.  lapkričio 20 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB ,,Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Priedai:

  1. AB ,,Amber Grid“ balsavimo biuletenis (.pdf)
  2. AB ,,Amber Grid“ įgaliojimo forma (.pdf)
  3. AB ,,Amber Grid“ akcininkų teisės (.pdf)
  4. AB „Amber Grid“ audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatai (.pdf)

 

Į viršų