Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2013.12.11
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2013 m. gruodžio 11 d., priimti šie sprendimai:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

NUSPRĘSTA:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

2. Dėl Audito komiteto.

NUSPRĘSTA:

1) Sudaryti AB „Amber Grid“ Audito komitetą.

2) Patvirtinti AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus (pridedama).

3) Išrinkti AB „Amber Grid“ Audito komiteto nariais:

       - Vaidą Kačergienę (nepriklausomu nariu);

       - Valdemarą Bagdoną.

4) Įgalioti generalinį direktorių Saulių Bilį pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis.

3. Dėl AB ,,Amber Grid” buveinės pakeitimo.

NUSPRĘSTA:

Pakeisti AB ,,Amber Grid” buveinę iš Gudelių 49, LT-04224, Vilnius į Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Priedas: AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatai

Į viršų