Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.09.14
Planuojami korporatyvinio valdymo pokyčiai

2015-09-07 LR energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas, patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės), kurios nustato bendrai visai UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant AB „Amber Grid“, vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.

Įgyvendinus planuojamus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo struktūros pokyčius, bus suformuota stebėtojų taryba bei valdyba, taip pat du stebėtojų tarybai pavaldūs komitetai: (i) audito komitetas; bei (ii) atlygio ir skyrimo komitetas.

Siekiant užtikrinti visos UAB „EPSO-G“ grupės valdymą pagal aukščiausius tarptautinius standartus bei geriausią įmonių korporatyvinio valdymo praktiką, taip pat orientuojantis į aukštą skaidrumo, efektyvumo, profesionalumo, tvarumo ir atskaitomybės lygį, į kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybą, valdybą, atlygio ir skyrimo bei audito komitetus numatoma įtraukti iš viso ne mažiau kaip 8 nepriklausomus narius, o UAB „EPSO-G“ valdyboje nepriklausomi nariai turėtų sudaryti daugumą (3 nariai iš 5 būtų nepriklausomi).
Suformavus aukščiau nurodytus kolegialius kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ organus, planuojama pertvarkyti AB „Amber Grid“ valdymo bei priežiūros sistemą: (a) sustiprinant AB „Amber Grid“ priežiūrą ir pavedant ją UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai; (b) panaikinant AB „Amber Grid“  audito komitetą ir jo funkcijas perskirstant tarp UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai pavaldaus audito komiteto ir AB „Amber Grid“  vidaus auditoriaus; (c) pakeičiant AB „Amber Grid“  valdybos sudėtį taip, kad AB „Amber Grid“  valdyba susidėtų iš 5 narių, tarp kurių būtų 1 nepriklausomas narys.

Tokiais pokyčiais siekiama sustiprinti aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą, kai kurias valdymo bei priežiūros funkcijas perkeliant į aukštesnį lygį bei numatant aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą realizuoti per UAB „EPSO-G“. Išvardintus pokyčius UAB „EPSO-G“ valdymo struktūroje numatomi įgyvendinti iki šių metų pabaigos, o juos užbaigus, pokyčiai AB „Amber Grid“  valdymo ir priežiūros struktūroje planuojami realizuoti 2016 metų I ketvirtyje.

Gairės, kaip planavimo pobūdžio dokumentas, apibrėžia kryptis, kuriomis planuojama užbaigti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo modelio formavimo procesus. Konkretūs sprendimai dėl aukščiau aprašytų pokyčių realizavimo AB „Amber Grid“ turės būti priimti teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, AB „Amber Grid“  akcininkams priėmus sprendimus.

UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų savininkė yra Lietuvos valstybė, veikianti per valstybei atstovaujančią įgaliotąją instituciją – Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją. UAB „EPSO-G“ savo ruožtu yra kontrolinį akcijų paketą AB „Amber Grid“  valdantis akcininkas, kuriam priklauso 96,58 proc. AB „Amber Grid“ akcijų.
 

Į viršų