Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.04.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. metinis pranešimas
  1. Auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid” 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
  2. AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  3. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Akcininkų registracijos pradžia: 2017 m. balandžio 25 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2017 m.  balandžio 25 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2017 m. gegužės 10 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB „Amber Grid“ akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2017 m. kovo 24 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) AB „Amber Grid“ 2016 m. metinis pranešimas

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2016 m. metinį pranešimą (pridedama).“ (1 priedas)

2) Auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid” 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“ (1 priedas)

3) AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas)

4) AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2016 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2017 m. balandžio 4 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 10 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2017 m. balandžio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 19 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.  

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Priedai:

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2016 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
  2. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
  3. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
  4. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
Į viršų