Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2021.03.31
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas pratęstas ir apima susirinkimo dieną – primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama šio pranešimo apačioje.
 
Susirinkimo darbotvarkė:
 
1. AB „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ir konsoliduotojo metinio pranešimo;
3. AB „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4. AB „Amber Grid“ 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas;
5. Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2020 m. atlygio ataskaitai;
6. Dėl AB „Amber Grid“ valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams;
7. Dėl pritarimo AB „Amber Grid” 2021 m. kovo 31 d. Valdybos sprendimui.
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2021 m. balandžio 23 d. 9.15 val.
 
Akcininkų registracijos pabaiga: 2021 m. balandžio 23 d. 9.45 val.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2021 m. gegužės 7 d.
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2021 m. kovo 31 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia):
 
1) AB „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotasis metinis pranešimas
 
 Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2020 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama).“ (1 priedas).
 
2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ir konsoliduotojo metinio pranešimo
 
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“ (1 priedas).
 
3) AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
 
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).
 
4) AB „Amber Grid“ 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas
 
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2020 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas).
 
5) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2020 m. atlygio ataskaitai
 
Sprendimo projektas:
„Pritarti AB „Amber Grid“ 2020 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.“
 
6) Dėl AB „Amber Grid“ valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams
 
Sprendimo projektas:
„1. Nustatyti, jog 2021 m. bendras metinis biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra  51600  Eur. 
2. Nustatyti, kad tol, kol galioja 2019-12-06 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, 2021 metams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos veiklos biudžeto dydis (Eurais) taikomas ir tolesniems metams (nepriimant naujų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. Tuo atveju, jeigu pasikeičia teisės aktai dėl mokesčių nustatymo ir (arba) Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir (arba) valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir /arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis (ir kartu metinis valdybos veiklos biudžetas) yra automatiškai keičiamas atsižvelgiant į 2019-12-06 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 nustatytus valdybos narių atlygio dydžius, nepriimant naujo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo.“ 
 
7) Dėl pritarimo AB „Amber Grid” 2021 m. kovo 31 d. Valdybos sprendimui
 
„Pritarti investicijų projekto „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (II etapas)“ pirkimo sutarties esminių sąlygų pakeitimui nustatant naują sutarties galiojimo terminą: 2022 m. rugsėjo 30 d.“
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 8 d.
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2021 m. balandžio 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 19d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje, bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. 
 
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
 
Priedai:
 
 
Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt
 
Į viršų