Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2018.08.14
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2018 m. rugpjūčio 13 d. valdyba priėmė sprendimą 2018 m. rugsėjo 7 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.     Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario atšaukimo;

2.     Dėl AB „Amber Grid“ dviejų valdybos narių išrinkimo;

3.     Dėl naujai išrinktų AB „Amber Grid“ valdybos narių atlygio;

4.     Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje sudarymo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. rugsėjo 7 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. rugsėjo 7 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. rugpjūčio 31 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2018 m. rugpjūčio 13 d. patvirtino visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1.         Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario atšaukimo.

Sprendimo projektas:

„1. Atšaukti Vytautą Ruolią iš AB „Amber Grid“ valdybos“.

2.         Dėl AB „Amber Grid“ dviejų valdybos narių išrinkimo.

Sprendimo projektas:

„2.1. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, iki veikiančios AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų susirinkusį kandidatą.“

EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.

„2.2. Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu iki veikiančios AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų surinkusį kandidatą.

EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.

3.         Dėl naujai išrinktų AB „Amber Grid“ valdybos narių atlygio.

Sprendimo projektas:

„3.1. Išrinktam nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 50 (penkiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą AB „Amber Grid“ valdyboje, neviršijant 1 000 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio, o, jeigu šis valdybos narys bus skiriamas valdybos pirmininku – 1 300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) eurų dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos“.

„3.2. Atlygio neskirti išrinktam patronuojančios UAB „EPSO-G“ nominuotam valdybos nariui.“

„3.3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybų nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje pagal AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje sąlygas.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0314. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2018 m. rugsėjo 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.  

Priedai:

1.       AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.

2. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis

 

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:

 

 Dovilė Juknevičiūtė

Teisininkė

tel.   +370 5 236 0314

faks. +370 5 236 0850

el. paštas: d.jukneviciute@ambergrid.lt

Į viršų