Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2022.06.02
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. birželio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2022 m. ir tolimesniems metams;
2) Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos patvirtinimo; 3) Dėl UAB AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2022 metams.
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. birželio 23 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. birželio 23 d. 9.45 val.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2022 m. birželio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2022 m. birželio 1 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:
 
1) AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei pakeisto valdybos veiklos biudžeto 2022 m. ir tolimesniems metams nustatymas
 
Sprendimo projektas:
 
„1.1. Nustatyti šiuos nuo 2022 m. balandžio 1 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių (taikoma viena didesnė suma, atitinkanti aprašytas aplinkybes):
 
1.1.1. 1 400 Eur Bendrovės valdybos nariui;
1.1.2. 1 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui;
1.1.3. 2 400 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Inovacijų ir plėtros komiteto (toliau – IPK) nario pareigas;
1.1.4. 2 800 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina IPK pirmininko pareigas;
1.1.5. 2 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK nario pareigas;
1.1.6. 3 200 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK pirmininko
pareigas.
 
1.2. Atsižvelgiant į tai, kad šio sprendimo 1.1 punkte nurodytos sumos yra paskaičiuotos atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.
1.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku, IPK nariu ir (ar) IPK pirmininku, atsistatydina ir (ar) yra atšaukiamas iš atitinkamų pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra atitinkamai keičiamas atsižvelgiant į šio sprendimo 1.1 punkte nurodytus Bendrovės valdybos narių atlygio dydžius, kurie priklauso nuo užimamų pareigų.
1.4. Pakeisti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nuo                                            2022 m. balandžio 1 d. nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
1.4.1. bendras metinis 2022 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 53 295 Eur;
1.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 1.1—1.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“
 
2) Naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos patvirtinimas
 
Sprendimo projektas:
 
„2. Patvirtinti naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).“
 
3) UAB AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2022 metams
 
Sprendimo projektas:
 
“3.1. Audito įmone, kuri atliks 2022 m. AB „Amber Grid“ finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, kodas 111473315.
3.2. Nustatyti ne didesnį kaip 50 490 Eur (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo
3.1 punkte nurodytų audito paslaugų atlikimą“.
 
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 9 d.
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. birželio 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 20 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę.
 
Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
 
Priedai:
1. Naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika;
2. AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaita (metinio pranešimo dalis, 45-49 puslapiai);
3. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma;
4. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
 
Į viršų