Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2022.09.22
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. spalio 14 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Susirinkimo darbotvarkė:
 
1) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2022 m. rugsėjo 20 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. VLD-19) 
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. spalio 14 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. spalio 14 d. 9.45 val.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2022 m. spalio 7 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
 
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2022 m. rugsėjo 20 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:
 
1) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2022 m. rugsėjo 20 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. VLD-19)
 
Sprendimo projektas:
 
„1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant Projekto I pirkimo dalies Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskiros atkarpos (esančios adresu Kaišiadorių r. sav., kurios ilgis apie 2100 m) rekonstravimo darbų (įskaitant darbo projekto parengimą, išskyrus vamzdžių įsigijimą) sutartį ir patvirtinti esmines rangos darbų sutarties sąlygas:
 
1.1. Sutarties objektas – Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskiros atkarpos (esančios adresu Kaišiadorių r. sav., kurios ilgis apie 2100 m) rekonstravimo darbai (įskaitant darbo projekto parengimą, išskyrus vamzdžių įsigijimą).
1.2. Kontrahentas – UAB „DS-1“
1.3. Sutarties kaina – 1 632 075,00 EUR be PVM.
Sutarties kaina gali būti keičiama:
Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies darbų, tačiau bendra atsisakytų darbų vertė negali viršyti 10 procentų kainos.
Užsakovas turi teisę keisti projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 10 proc. kainos.
Teisė didinti darbų apimtį: ne daugiau kaip 10 proc. nuo kainos, papildomų darbų kainos nustatymui mutatis mutandis taikant Sutarties bendrojoje dalyje įtvirtintų nuostatų dėl dalies darbų atsisakymo.
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.
PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus.
Perskaičiavimas gali būti atliekamas praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojami tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Perskaičiavimas netaikomas įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai).
 
1.4. Atsiskaitymo tvarka – Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis už per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
1.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo Kainos.
1.6. Galutinis darbų atlikimo terminas – 2023 m. birželio 30 d. Galutinio termino pratęsimas galimas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.
1.7.  Garantinių įsipareigojimų terminas medžiagoms, gaminiams, įrenginiams ir įrangai – 5 metai.
1.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 6 metai.
 
2. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant Projekto II pirkimo dalies Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų (esančių adresu Kauno r. sav., kurių bendras ilgis apie 14600 m) rekonstravimo darbų (įskaitant darbo projekto parengimą ir visų projekto, t. y. I-oje ir II-oje pirkimų dalių apimtyje numatytų vamzdžių įsigijimą) sutartį ir patvirtinti esmines rangos darbų sutarties sąlygas:
 
2.1. Sutarties objektas - Magistralinio dujotiekio (Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų (esančių adresu Kauno r. sav., kurių bendras ilgis apie 14600 m) rekonstravimo darbai (įskaitant darbo projekto parengimą ir visų projekto, t. y. I-oje ir II-oje pirkimų dalių apimtyje numatytų vamzdžių įsigijimą).
2.2. Kontrahentas – UAB „MT Group“.
2.3. Sutarties kaina – 10 924 000,00  EUR be PVM.
Sutarties kaina gali būti keičiama:
Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies darbų, tačiau bendra atsisakytų darbų vertė negali viršyti 10 procentų kainos.
Užsakovas turi teisę keisti projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 10 proc. kainos.
Teisė didinti darbų apimtį: ne daugiau kaip 10 proc. nuo kainos, papildomų darbų kainos nustatymui mutatis mutandis taikant Sutarties bendrosios dalies nuostatas.
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.
PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus.
Perskaičiavimas gali būti atliekamas praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojami tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Perskaičiavimas netaikomas įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai).
2.4. Atsiskaitymo tvarka – Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis už per ataskaitinį laikotarpį tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
2.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis 10 proc. nuo Kainos.
2.6. Galutinis darbų atlikimo terminas – 2023 m. birželio 30 d. Galutinio termino pratęsimas galimas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.
2.7. Garantinių įsipareigojimų terminas medžiagoms, gaminiams, įrenginiams ir įrangai – 5 metai.
2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 5,1 metai.“
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. spalio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 11 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 
 
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
 
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. 
 
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt 
 
Priedai:
1. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis;
2. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
 
 
Į viršų