Apie mus

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą 2019 m. liepos 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2019 metams;
2. Dėl pritarimo 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo.
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. liepos 23 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. liepos 23 d. 9.45 val.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. liepos 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2019 m. birželio 25 d. patvirtino visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2019 metams.
 
Sprendimo projektas:
„Išrinkti (pratęsti sutartį) audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“, kodas 111525235, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, AB „Amber Grid“ 2019 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 32.700 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas bei papildomai nustatyti iki 10 proc. nuo pirkimo sutarties kainos (neįskaitant PVM) techninėje specifikacijoje nenurodytų su finansinio audito procesu susijusių paslaugų pirkimui“.
 
2. Dėl pritarimo 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo.

Sprendimo projektas:
„Pritarti 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo“
 
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2019 m. birželio 25 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0314. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 8 d.
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2019 m. liepos 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 17 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 

Priedai:
1. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
2. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
3. AB „Amber Grid“ valdybos posėdžio protokolo išrašas.
 
 
Į viršų