Apie mus

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. rugpjūčio 6 d. priėmė sprendimą 2019 m. rugpjūčio 28 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo 2019 m. rugpjūčio 6 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų pirkimo sutarties sudarymo su UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir esminių jos sąlygų patvirtinimo;
2. Dėl metinio atlygio biudžeto valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo.
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. rugpjūčio 28 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. rugpjūčio 28 d. 9.45 val.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. rugpjūčio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2019 m. rugpjūčio 6 d. patvirtino visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
 
1. Dėl pritarimo 2019 m. rugpjūčio 6 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų pirkimo sutarties sudarymo su UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir esminių jos sąlygų patvirtinimo.
 
Sprendimo projektas:

„Pritarti 2019 m. rugpjūčio 6 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų pirkimo sutarties sudarymo su UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir esminių jos sąlygų patvirtinimo“.
 
2. Dėl metinio atlygio biudžeto valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo.
 
Sprendimo projektas:

„Nustatyti 30 000 EUR dydžio valdybos narių atlygio biudžetą valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms 2019 metais“.
 
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0314. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 13 d.
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2019 m. rugpjūčio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.
 
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 

Priedai:
1. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
2. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
3. AB „Amber Grid“ Valdybos posėdžio protokolo išrašas
4. Pranešimas spaudai

 

Į viršų