Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2020.08.27
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.
 
Susirinkimo darbotvarkė:
 
Dėl AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2020-2021 metams.
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. rugsėjo 18 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. rugsėjo 18 d. 9.45 val.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. rugsėjo 11 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 
Galimybė dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2020 m. rugpjūčio 27 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:
 
Sprendimo projektas:
 
„1.1. Audito įmone, kuri atliks 2020 - 2021 m. AB „Amber Grid“ konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“;
 
1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 161 568 eurų neįskaitant PVM atlyginimą už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytas audito paslaugas (neviršijant 80.784 eurų neįskaitant PVM už kiekvienų finansinių metų audito paslaugas) atlikimą.“
 
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 3 d. 
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2020 m. rugsėjo 18 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 11 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.
 
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 
 
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
 
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 2 d. ir 261 straipsnio 1 d., bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
 
Priedai:
1. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
2. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
 
Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė, 
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt
Į viršų