Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2021.09.02
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. rugsėjo 27 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti Bendrovei.
 
Susirinkimo darbotvarkė:
 
1. Dėl AB „Amber Grid“ buveinės keitimo.
 
Akcininkų registracijos pradžia: 2021 m. rugsėjo 27 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2021 m. rugsėjo 27 d. 9.45 val.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. rugsėjo 20 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
 
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 
Galimybė dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2021 m. rugsėjo 2 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:
 
Sprendimo projektas:
 
„1. Pakeisti AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867) buveinės adresą iš Savanorių pr. 28, Vilnius LT-03116, į Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215.“
 
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
 
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 13 d.
 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2021 m. rugsėjo 27 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.
 
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
 
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
 
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 2 d. ir 261 straipsnio 1 d., bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
 
 
Priedai:
1. „Amber Grid“ įgaliojimo forma
2. „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
 
Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt
 
Į viršų