Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

15 2015.10
Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti.

14 2015.09
Planuojami korporatyvinio valdymo pokyčiai

2015-09-07 LR energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas, patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės), kurios nustato bendrai visai UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant AB „Amber Grid“, vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.

28 2015.08
AB „Amber Grid“ 2015 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas

AB „Amber Grid“ 2015 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

19 2015.08
Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo

2015 m. rugpjūčio 19 d. AB „Amber Grid“ ir Šiaurės investicijų bankas (Nordic Investment Bank) sudarė iki 32 mln. eurų paskolos sutartį.

29 2015.05
AB „Amber Grid“ 2015 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) skelbia 2015 m. I ketvirčio neaudituotus veiklos rezultatus parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Į viršų