Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

16 2018.08
AB „Amber Grid“ 2018 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2018 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

14 2018.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2018 m. rugpjūčio 13 d. valdyba priėmė sprendimą 2018 m. rugsėjo 7 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

13 2018.08
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

AB „Amber Grid“ 2018 m. liepos 17 d. kreipėsi į audito komitetą dėl nuomonės dėl susijusio asmens pasiūlymo dėl paskolos sutarties pakeitimo. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 6 dalimi, šiuo pranešimu informuojame apie audito komiteto rašytinės nuomonės gavimą.

18 2018.07
Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“  2018 m. liepos 18 d.  sudarė sutartis  su patronuojančia valdymo bendrove UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartys“).

13 2018.07
Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“  valdyba 2018 m. liepos 13  d.  patvirtino sprendimą sudaryti sutartis  tarp patronuojančios valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir AB Amber Grid dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartis“).

Į viršų