Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.02.27
AB „Amber Grid“ 2014 m. neaudituoti veiklos rezultatai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2014 m. veiklos neaudituotus rezultatus.

2014 m. bendrovės pajamos sudarė 183,3 mln. Lt (53,1 mln. EUR), ikimokestinis ir grynasis nuostolis, įvertinus turto vertės sumažėjimą, buvo, atitinkamai, 469,6 mln. Lt (136,0 mln. EUR) ir 391,6 mln. Lt (113,4 mln. EUR), o neįvertinus turto vertės sumažėjimo įtakos, pelnas prieš apmokestinimą ir grynasis pelnas sudarė, atitinkamai, 20,4  mln. Lt (5,9 mln. EUR) ir 24,9 mln. Lt (7,2 mln. EUR). Turto vertės sumažėjimas bendrovės pelnui prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) įtakos neturėjo – 2014 metais EBITDA sudarė 103,2 mln. Lt (29,9 mln. EUR).

36-asis Tarptautinis apskaitos standartas nustato procedūras, kurias privalo taikyti bendrovė siekdama garantuoti, kad jos turtas nėra apskaitomas suma, didesne už atsiperkamąją vertę. Bendrovė įvertina ilgalaikio turto atsiperkamąją vertę kiekvieną kartą, kai yra požymių, kad ilgalaikio turto vertė gali būti sumažėjusi. Atlikus ilgalaikio turto atsiperkamosios vertės įvertinimą naudojimo vertės (diskontuotų pinigų srautų) metodu 2014 m. gruodžio 31 d. būklei, buvo nustatytas 490  mln. Lt (141,9 mln. EUR) dydžio ilgalaikio turto vertės sumažėjimas, kuris buvo apskaitytas 2014  m. pabaigoje, atitinkama suma sumažinant balanse apskaitomo turto vienetų vertes.

Šis pokytis turėjo tiesioginės įtakos bendrovės ikimokestiniam ir grynajam pelnui ir juos sumažino,  atitinkamai koregavosi bendrovės balansinė nuosavo kapitalo vertė, kuri dabar, kaip ir turtas, atspindi tikrąją jo vertę. Tuo pačiu sumažės neatitikimas tarp bendrovės finansinės apskaitos ir reguliacinės apskaitos rezultatų.

Turto vertės pokytis nekeičia ilgalaikių strateginių bendrovės tikslų – integruotis į vieningą regiono gamtinių dujų rinką, vystyti infrastruktūrą, efektyvinti bei modernizuoti veiklą.

2014 m. Bendrovė gamtinių dujų perdavimo sistema Lietuvos vartotojams transportavo 2.562,5 mln. m3 (26,7 TWh) gamtinių dujų. Nors 2014 m. gamtinių dujų poreikis trąšų gamybai išaugo 16,2%, lyginant su 2013 m., bendras gamtinių dujų perdavimo kiekis sumažėjo 3,9 %. Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrą gamtinių dujų perdavimo kiekio mažėjimą Lietuvos dujų rinkos poreikiams, buvo 0,50C aukštesnė vidutinė metinė temperatūra ir išaugęs alternatyvaus kuro naudojimas šilumos ir elektros gamybai.

2014 m. tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį perduota 2.075,4 mln. m3 (21,6 TWh) gamtinių dujų, 2013 m. - 2.152 mln. m3 (22,4 TWh). 2014 m. į Latvijos Respubliką perduota 0,4  mln. m3 (4,2 GWh).

Per  2014 m. į gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, rekonstrukciją ir modernizavimą buvo investuota 89,3 mln. Lt (25,9 mln. EUR). 60% investicijų – 55,1 mln. Lt (16,0 mln. EUR) buvo skirta dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui įgyvendinti. Dujotiekio  Klaipėda– Kiemėnai  pajėgumų  didinimo  projekto  tikslas – diversifikuoti  dujų  tiekimo  šaltinius Baltijos šalių regione, sukurti pakankamus pajėgumus transportuoti gamtines dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis. Įgyvendinus projektą, bus pastatytas 110 km ilgio, 800 mm skersmens dujotiekis nuo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo sujungimo taško greta Klaipėdos iki Kuršėnų. Dujotiekį planuojama pradėti eksploatuoti 2015 m. pabaigoje.

 

Į viršų