Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2012.05.31
AB „Lietuvos dujos“ pasirinktų veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų aprašymas pateiktas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Šiandien, 2012 m. gegužės 31 d., AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei įgyvendindama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus, pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pasirinktų gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo ir skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su atskyrimo veiksmų planais, kuriuose numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą ir iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą.

2012 m. gegužės 28 d., įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu Bendrovės akcininkai nusprendė AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimą vykdyti teisės aktų numatytais terminais atskiriant nuo Bendrovės, kuri tęsia veiklą, jos dalį (t.y. Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą) ir Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu įkuriant naują bendrovę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat nusprendė skirstymo veiklos atskyrimą vykdyti įsteigiant AB „Lietuvos dujos“ dukterinę bendrovę bei jai perduodant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą (turtinį kompleksą) kartu su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis kaip nepiniginį įnašą už dukterinės bendrovės akcijas teisės aktų nustatytais terminais.

Bendrovės valdybai pavesta parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas ir priimti visus kitus sprendimus, reikalingus veiklų atskyrimui įvykdyti.

Vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo priimtais sprendimais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendrovės valdyba 2012 m. gegužės 28 d. patvirtino Bendrovės dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo bei skirstymo veiklos atskyrimo būdų aprašymą su atskyrimo veiksmų planais.

Į viršų