Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.04.26
Akcininkai patvirtino AB „Amber Grid“ veiklos rezultatus, išrinkta naujos sudėties valdyba

2016 m. balandžio 26 d. vykusiame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime akcininkai patvirtino bendrovės veiklos rezultatus už 2015 m.

2015 m. bendrovės pajamos sudarė 55,8 mln. Eur ir, palyginus su 2014 m., padidėjo 7,7 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą sudarė 89,3 proc. visų pajamų. Per 2015 m. bendrovė uždirbo 16 mln. Eur grynojo pelno, kai 2014 m. buvo patirtas 113,4 mln. Eur nuostolis, kurį nulėmė ilgalaikio turto vertės sumažėjimas. Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 30,1 mln. Eur, palyginus su 2014 m. (28,5 mln. Eur), padidėjo 5,3 proc.

Visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas išmokėti 12,8 mln. eurų dividendų arba  0,0716 euro už 1 akciją. Už 2014 m. buvo išmokėta 58 mln. eurų, arba 0,3251 euro už 1 akciją. Taip pat buvo patvirtintos 2015 m. finansinės atskaitos ir pritarta metiniam pranešimui.

2015 m. Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo sistemas ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas  buvo bendrai transportuota 26,2 TWh gamtinių dujų. Palyginus su 2014 metais, kai buvo perduota 26,7 TWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai sumažėjo 1,8 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrą gamtinių dujų perdavimo kiekio mažėjimą Lietuvos dujų rinkos poreikiams, buvo 0,40 °C aukštesnė vidutinė metinė temperatūra ir išaugęs alternatyvaus kuro naudojimas šilumos ir elektros gamybai.

Perdavimo sistema į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS buvo transportuota 1,0 TWh gamtinių dujų. Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 21,8 TWh gamtinių dujų (2014 m. – 21,6 TWh  gamtinių dujų).

Per 2015 m. į gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, rekonstrukciją ir modernizavimą buvo investuota 49,5 mln. EUR. 85 proc. investicijų – 42 mln. EUR buvo skirta dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui įgyvendinti.

Dujotiekis, kurio bendra vertė siekė 57,9 mln. Eur, pradėtas eksploatuoti 2015 m. pabaigoje, jo ilgis 110 km, skersmuo – 800 mm. Įgyvendinus projektą „Dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai  pajėgumų padidinimas (magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba)“ buvo pasiekti pagrindiniai  tikslai – sukurti pakankami pajėgumai transportuoti gamtines dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis bei diversifikuoti dujų tiekimo šaltiniai.

„AB „Amber Grid“ veiklą vykdo jau beveik trejus metus. Per šį laikotarpį pasiekta puikių rezultatų – įgyvendintas strateginis projektas „Dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba“, kuris leido pilnai integruoti SGD terminalą Klaipėdoje į dujų perdavimo sistemą ir padidino dujų tiekimo saugumą. Kompleksiškai ir nuosekliai įgyvendindami strateginiai tikslai – dalyvavimas kuriant regioninę Baltijos šalių dujų rinką, intensyviai ruošiamasi dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybai, kuriai gautas ES finansavimas, užtikrinta dujų importo kelių įvairovė bei nuolat keliama teikiamų paslaugų kokybė sudaro sąlygas gamtinių dujų rinkos vystymuisi bei užtikrina palankias kainas dujų vartotojams“ – apibendrindamas AB „Amber Grid“ rezultatus sakė energetikos viceministras, bendrovės valdybos pirmininkas Dr. Aleksandras Spruogis.

Atlikti AB „Amber Grid“ 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą akcininkai išrinko audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Atsižvelgiant į 2015 m. rugsėjo 7 d. LR energetikos ministro įsakymu patvirtintas valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją, kurioje nustatyti bendrai visai UAB „EPSO-G“ grupei vieningai taikomi korporatyvinio valdymo principai, pakoreguota valdymo organų kompetencija. Pagal naujai patvirtintą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas.

AB „Amber Grid“ akcininkai“ pritarė 4 naujų bendrovės valdybos narių išrinkimui bei priėmė sprendimą perrinkti nepriklausomą narį. Į bendrovės valdybą išrinkti UAB „EPSO-G“ strategijos ir plėtros direktorius Nemunas Biknius, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys ir komercijos direktorius Vytautas Ruolia, UAB „EPSO-G“ infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis. Nepriklausomu valdybos nariu išrinktas valdymo konsultantas Nerijus Datkūnas. Visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija bus 4 metai.

„Naujos AB „Amber Grid“ valdybos suformavimas – dar vienas svarbus žingsnis pertvarkant EPSO-G grupės valdymą vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), NASDAQ Vilnius ir kitų pripažintų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei gerosios korporatyvinio valdymo praktikos reikalavimais. Siekiama aiškiai atskirti funkcijas valstybei užtikrinant savininko ir reguliuotojo vaidmenį, o bendrovės valdymą patikint profesionaliai valdybai.

Džiaugiuosi, kad subūrėme didelę patirtį sukaupusių vadovų komandą, kuriai teks įgyvendinti Lietuvai svarbius plėtros projektus – integruotis į Europos dujotiekių sistemą, kurti vieningą Baltijos regiono dujų rinką“, – teigė UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius Rolandas Zukas.


Pagrindinių akcininkų struktūra per 2015 m. nepakito. UAB „EPSO-G“ priklauso 96,6 proc., fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,4 proc. akcijų.

AB „Amber Grid“ akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, t. y. bendrovės akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.
_____________
UAB „EPSO-G“ yra kontroliuojančioji įmonė, valdanti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“, elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB ir Lietuvos energijos išteklių biržų operatoriaus UAB „Baltpool“ kontrolinius akcijų paketus. EPSO-G įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetinės sąjungos tikslus. 100 proc. UAB „EPSO-G“ akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Į viršų