2019.02.14
„Amber Grid“ 2018 m. tarpiniai neaudituoti veiklos rezultatai

Aktyviai tęsdama strateginių projektų įgyvendinimo darbus, 2018 m. AB „Amber Grid“ dirbo stabiliai, antrus metus iš eilės teikė paslaugas sistemos naudotojams reikšmingai pigiau, tęsė kryptingą vykdomos veiklos tobulinimą.

„2018 metai reikšmingi proveržiu įgyvendinant strateginį dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą – pasirašyta tinklų sujungimo sutartis, kuria patvirtintas galutinis sprendimas investuoti, paskelbti statybos bei vamzdžių tiekimo konkursai. Bendrovės teikiamų paslaugų  kainos Lietuvos vartotojams 2018 m. mažėjo jau antrus metus iš eilės. Šie rezultatai pasiekti vykdant skaidrią, atsakingą, nuolatiniu veiklos tobulinimu ir efektyvinimu pagrįstą gamtinių dujų perdavimo veiklą“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

TURTO VERTĖS SUMAŽĖJIMAS

Tarptautiniai Finansinės Atskaitomybės Standartai nustato procedūras, kurias privalo taikyti Bendrovė siekiant garantuoti, kad jos turtas yra apskaitomas tikrąja verte. Viena iš tokių procedūrų – reguliarus vidinių ir išorinių galimo vertės sumažėjimo požymių vertinimas. Bendrovės vertinimu, atsirado pasikeitimų reguliavimo aplinkoje – 2019 m., prasidėjus naujam gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo laikotarpiui, buvo ženkliau, nei anksčiau vertinta, sumažinta reguliuojama investicijų grąžos norma.

Dėl to, atlikus turto vertės sumažėjimo testą ilgalaikio turto atsiperkamosios vertės įvertinimą diskontuotų pinigų srautų metodu, nustatytas turto vertės sumažėjimas 37,7 mln. eurų, kuris buvo apskaitytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, atitinkama suma sumažinant balanse 2018 m. pabaigoje apskaitomo turto vienetų vertes. Ilgalaikio turto vertės sumažėjimą didesne dalimi lėmė minėtas reguliuojamos investicijų grąžos normos sumažinimas.

Šis pokytis turėjo įtakos bendrovės 2018 m. ikimokestiniam ir grynajam pelnui.

VEIKLOS REZULTATAI

Pajamos

2018 m. bendrovės pajamos sudarė 54,3 mln. Eur ir, palyginus su 2017 m., sumažėjo 15,6 proc. Tam didžiausios įtakos turėjo 36,5 proc. sumažinta dujų perdavimo paslaugų kaina šalies vartotojams. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sudarė 81 proc. visų pajamų. Pajamų dydžiui įtakos taip pat turėjo mažesnis dujų vartojimas trąšų bei energetikos sektoriuose.

Sąnaudos

2018 m. Bendrovės sąnaudos (eliminavus 37,7 mln. Eur ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudas) sudarė 42,3 mln. Eur ir, palyginus su 2017 m., padidėjo 4 proc. Tam labiausiai įtakos turėjo išaugusios gamtinių dujų pirkimo sąnaudos.   

Dėl 2018 m. pabaigoje atlikto ilgalaikio turto perkainojimo Bendrovės veikla 2018 m. buvo nuostolinga. Grynasis nuostolis sudarė 21,6 mln. Eur. Neįvertinus vienkartinio turto vertės perkainavimo įtakos, grynasis pelnas 2018 m. siekė 10,4 mln. Eur (2017 m. dėl ilgalaikio turto perkainojimo ir apskaityto vertės sumažėjimo grynasis nuostolis sudarė 9,9 mln. Eur, neįvertinus perkainavimo įtakos grynasis pelnas praėjusiais metais siekė 20,3 mln. Eur). Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 24,6 mln. Eur ir, palyginus su 2017 m. (38,3 mln. Eur), sumažėjo 35,8 proc. 2018 m. „Amber Grid“ investicijos sudarė 15,9 mln. Eur (2017 m. – 12,4 mln. Eur).

PASLAUGOS

2018 m. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į „Amber Grid“ valdomą perdavimo sistemą įleista 14,4 TWh (2017 m. – 14,7 TWh) gamtinių dujų iš Baltarusijos, 8,8 TWh (2017 m. – 12,4 TWh) iš Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, iš Latvijos į Lietuvą transportuota 1,8 TWh (2017 m. – 0,3 TWh) gamtinių dujų. Praėjusiais metais Lietuvos vartotojams iki vidinio išleidimo taško transportuota 22,3 TWh gamtinių dujų. Palyginus su 2017 m., perdavimo kiekiai Lietuvos vartotojams sumažėjo 8,1 proc. Iš perdavimo sistemos į Latviją per Kiemėnų dujų apskaitos stotį sistemos naudotojams buvo perduota 2,3 TWh arba 11,2 proc. mažiau nei per 2017 m. Per ataskaitinį laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuotas dujų kiekis didėjo 8,4 proc. iki 27,8 TWh (2017 m. – 25,7 TWh) gamtinių dujų.

KITA ESMINĖ INFORMACIJA

2018 m. „Amber Grid“ vykdė du strateginius dujų perdavimo infrastruktūros projektus: dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo. 2018 m. pradėti statybos darbų ir bei statybai reikalingų vamzdžių viešieji pirkimai GIPL projekto daliai Lietuvos teritorijoje. 2018 m. parengta dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projekto galimybių studija ir kaštų-naudos analizė. 2019 m. prasidėjo naujas 5 metų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo laikotarpis (2019-2023 m.), Bendrovei nustatyta nauja 3,33 proc. investicijų grąžos norma nuo reguliuojamai veiklai priskiriamo turto. Ji yra ženkliai mažesnė, nei 2014-2018 m. reguliavimo laikotarpiu taikyta grąžos norma (7,09 proc.), ir pagal VKEKK patvirtintą Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką bus koreguojama kasmet, atsižvelgiant į Bendrovės faktinius skolinimosi kaštus.

Apie AB „Amber Grid“

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Į viršų